<Generate File>

تنظیمات ایجاد فایل که برای تمام عملکردها معمول است را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Image Quality Level for Compact>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
هنگامی که از <Scan and Send> یا <Scan and Store> استفاده می‌کنید می‌توانید سطح کیفیت تصویر را در فرمت فایل هنگام انتخاب PDF(فشرده) یا XPS(فشرده) تنظیم کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Image Quality Level for Compact>
‏<Image Level in Text/Photo Mode or Photo Mode>:‏ <Data Size Priority>،‏ <Normal>،‏ <Quality Priority>
‏<Image Level in Text Mode>:‏ <Data Size Priority>،‏ <Normal>،‏ <Quality Priority>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم زمان ارسال فاکس یا فاکس اینترنتی غیرفعال است.
اگر زمان انتخاب <Text> برای نوع سند اصلی، یک سند اصلی با رنگ‌های زیاد را اسکن کنید، اندازه داده و کیفیت تصویر طبق سطح تصویر انتخابی بعد از فشرده سازی متفاوت خواهد بود. با اینحال، اگر سند اصلی تک رنگ است یا رنگ‌های کمی دارد، مهم نیست چه سطح تصویری را انتخاب کنید.

‎<OCR (Text Searchable) Settings>‎

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
اگر ‎<OCR (Text Searchable)>‎ را برای <PDF>،‏ <XPS> یا <OOXML> به‌عنوان فرمت فایل انتخاب کنید، می‌توانید تنظیم "اسکن هوشمند" را انجام دهید و تعداد نویسه‌های استفاده شده برای (OCR) خودکار در "نام فایل" را تنظیم کنید. "اسکن هوشمند" حالتی است که جهت متن را مشخص می‌کند و داده را می‌چرخاند تا زمانی که سند را روی رایانه مشاهده می‌کنید سند در جهت صحیح قرار داشته باشد. (OCR) خودکار در "نام فایل" حالتی است که به طور خودکار از اولین متن اسکن شده با OCR در سند به‌عنوان نام فایل آن استفاده می‌کند. (OCR) خودکار در "نام فایل" در <File Name> در <Options> در صفحه "اسکن" و "ارسال" مشخص می‌شود. تنظیم نام فایل
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<OCR (Text Searchable) Settings>‎
‏<Smart Scan>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Max Number of Char. for File Name>:‏ 1 تا 24
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
نمی‌توانید از (OCR) خودکار در حالت "نام فایل" استفاده کنید و حالت PDF رمزگذاری شده همزمان در زمان ارسال فایل استفاده کنید.

<OOXML Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
می‌توانید سطح تصویر پس زمینه، سطح تشخیص تصویر رنگی و تشخیص عرض خط تصویر رنگی را زمان ایجاد فایل‌ها با فرمت فایل Office Open XML مشخص کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<OOXML Settings>
‏<Background Image Level>:‏ <Quality Priority>،‏ <Standard>،‏ <Data Size Priority>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Color Image Recognition Level>:‏ <High>،‏ <Standard>،‏ <Do Not Recognize>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Color Image Line Width Recognition>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم زمان ارسال فاکس یا فاکس اینترنتی غیرفعال است.
تنظیمات تصویر رنگی تنها با PowerPoint معتبر هستند.

<Include Background Images in Word File>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
زمان ایجاد فایل‌های Word از اسناد اصلی اسکن شده، می‌توانید تصویر ردیابی شده به‌عنوان پس زمینه در فایل‌های Word را حذف نمایید. اینکار موجب ویرایش راحت تر فایل‌های Word می‌شود چون تصاویر غیر ضروری حذف می‌شوند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Include Background Images in Word File>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Specify Minimum PDF Version>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
زمان ایجاد فایل‌های PDF، می‌توانید نسخه حداقل را برای اختصاص دادن مشخص کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Specify Minimum PDF Version>
<Do Not Specify>،‏ <1.5>،‏ <1.6>،‏ <1.7>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
بسته به عملکردهای تنظیم شده برای فایل‌های PDF، ممکن است نسخه اختصاص یافته نسبت به نسخه تعیین شده با این تنظیم بالاتر باشد.

<Format PDF to PDF/A>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
می‌توانید فایل‌های PDF سازگار با PDF/A-1b ایجاد کنید. برای ذخیره بلند مدت مناسب است چون تضمین می‌کند کیفیت تصویری PDF با دستگاه یا نرم افزار مشاهده تغییر نمی‌کند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Format PDF to PDF/A>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم با تنظیمات پیش فرض زیر لینک می‌شود:
<File Format> در <Scan and Send>
<File Format> در <Scan and Store>
<File Format> در <Forwarding Settings>
این تنظیم زمان ارسال فاکس یا فاکس اینترنتی غیرفعال است.
اگر <Format PDF to PDF/A> روی <On> تنظیم شده باشد، عملکردهای PDF زیر قابل تنظیم نیستند.
رمزگذاری
امضای قابل مشاهده

<256-bit AES Settings for Encrypted PDF>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
زمان ایجاد یک فایل PDF رمزگذاری شده، می‌توانید <Acrobat 3.0 or Later/40-bit RC4>، ‏<Acrobat 6.0 or Later/128-bit RC4>، ‏<Acrobat 7.0 or Later/128-bit AES> یا <Acrobat 10.0 or Equivalent/256-bit AES> را به‌عنوان سطح رمزگذاری PDF انتخاب کنید. اگر می‌خواهید از <Acrobat 9.0 or Equivalent/256-bit AES> به جای <Acrobat 10.0 or Equivalent/256-bit AES> به‌عنوان سطح رمزگذاری استفاده کنید، از این تنظیم برای تغییر انتخاب‌های خود استفاده نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<256-bit AES Settings for Encrypted PDF>
<Acrobat 9.0 or Equivalent>،‏ <Acrobat 10.0 or Equivalent>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم زمان ارسال فاکس یا فاکس اینترنتی غیرفعال است.

<Rotate Scanned Image When Generating PDF>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Common>‏  <Generate File>
هنگام اسکن کردن و ایجاد فایل PDF، عملکردهای زیر انجام می‌شوند.
‏<On>:‏ داده‌هایی که قرار است ایجاد شوند، می‌چرخند.
‏<Off>:‏ داده‌هایی که قرار است ایجاد شوند، نمی‌چرخند اما اطلاعات مربوط به چرخش تصویر به سرصفحه PDF افزوده می‌شود تا آن را قادر سازد در نمایشگر بچرخد.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Rotate Scanned Image When Generating PDF>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
جهت عمودی سند اصلی را در <Orig. Content Orientation‎> تنظیم کنید.
اگر <On‎> انتخاب شده باشد، ایجاد فایل در مقایسه با <Off‎> کمی زمان بیشتری می‌برد.
فایل‌های PDF ایجادشده با انتخاب <Off‎> ممکن است بدون چرخش درست، بسته به نمایشگر، نمایش داده شوند.
حتی در صورت انتخاب <On‎>، بسته به نوع فایل PDF و شرایط موجود هنگام اسکن کردن، فایل‌های PDF ایجادشده ممکن است مشابه فایل‌هایی باشند که وقتی گزینه <Off‎> انتخاب می‌شود.
A136-0HE