<Copy>

تنظیمات برای عملکرد کپی را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Register/Edit Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
می‌توانید ترکیبی از تنظیماتی را که اغلب زمان کپی کردن استفاده می‌شوند در یک دکمه تکی ثبت کنید. همچنین می‌توانید نامی به دکمه اختصاص دهید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register/Edit Favorite Settings>
‏<M1> تا <M9>:‏<Register>،‏ <Rename>،‏ <Delete>،‏ <Check Content>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Display Confirmation for Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
می‌توانید انتخاب کنید زمان فراخوانی "Favorite Settings" صفحه تأیید نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Confirmation for Favorite Settings>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Change Default Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
می‌توانید تنظیمات ثبت شده به‌عنوان پیش‌فرض را برای عملکرد <Copy> تغییر دهید. سفارشی سازی صفحه ویژگی‌های اصلی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Settings>
<Register>،‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
می‌توانید حالت‌ها را در کلیدهای میانبر نشان داده شده در صفحه "ویژگی‌های اصلی کپی" ثبت کنید/تغییر دهید. این ویژگی برای زمانی مفید است که بخواهید عملکردهایی را که اغلب از <Options> و <Favorite Settings> استفاده می‌شوند ثبت کنید. سفارشی سازی صفحه ویژگی‌های اصلی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Options Shortcuts>
میانبر 1: هر حالت، <Orig. Content Orientation>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 2: هر حالت، <2-Sided>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 3: هر حالت، <Density>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 4: هر حالت، <Copy ID Card>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
میانبر 5: هر حالت، <Favorite Settings>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Auto Collate>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
اگر این تنظیم روی <On> قرار بگیرد، دستگاه می‌تواند برای حالت تمام کردن زمانی که اسناد اصلی در تغذیه کننده قرار می‌گیرند، به طور خودکار به ‎<Collate (Page Order)>‎ تغییر کند. این برای زمانی مفید است که چندین مجموعه کپی وجود دارد چون لازم نیست انتخاب حالت "تمام کردن" را به خاطر داشته باشید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Collate>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
B
Settings/Registration Basic Information

<Select Color Settings for Copy>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
می‌توانید استفاده از حالت رنگی را در <Select Color‎> هنگام کپی کردن، محدود کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Select Color Settings for Copy>
‎<Use Auto (Color/Black & White)>‎: <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Use Full Color>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Use Single Color>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Use Two Colors>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Groups>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Copy>
زمانی که دو کپی یا بیشتر را با ‎<Group (Same Pages)>‎ در <Finishing> کپی می‌کنید، می‌توانید صفحات را بین هر گروه کاغذ وارد نمایید. اگر <On> را انتخاب می‌کنید، یک منبع کاغذ انتخاب کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Job Separator Between Groups>
<On>،‏ <Off>
<Change> (منبع کاغذ را انتخاب کنید)
بله
بله
خیر
B
Settings/Registration Basic Information
A136-0HH