<Manage Personal Settings>

ترجیحات (تنظیمات شخصی) برای هر کاربر را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Enable Use of Personal Settings>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Manage Personal Settings>
می‌توانید انتخاب کنید کاربرانی که وارد دستگاه می‌شوند بتوانند از عملکرد شخصی سازی مانند زبان نمایش، تنظیمات قابلیت دسترسی و صفحه قابل نمایش بعد از شروع به کار/بازیابی استفاده کنند یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Enable Use of Personal Settings>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Action When Maximum Number of Users Exceeded>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Manage Personal Settings>
انتخاب کنید زمانی که تعداد تنظیمات متنوعی که دستگاه می‌تواند ذخیره کند از محدوده مجاز بیشتر شد دستگاه چگونه تنظیمات شخصی را برای کاربران یا گروه‌ها (اطلاعات تنظیم کاربر) پردازش کند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Action When Maximum Number of Users Exceeded>
<Delete Oldest User Settings>،‏ <Discard New User Settings>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
برای اطلاع از داده‌هایی که زمان تعیین <Delete Oldest User Settings> حذف می‌شوند به فهرست مواردی که می‌توان شخصی سازی کرد مراجعه کنید.
برای پاک کردن کامل داده‌ها به صورت دستی به جای حذف خودکار آنها، روش توضیح داده شده در حذف اطلاعات تنظیم کاربر را دنبال کنید.
برای اطلاع از محدوده تنظیمات شخصی کاربر یا گروه (اطلاعات تنظیم کاربر) که دستگاه می‌تواند ذخیره کند، به مشخصات سیستم مراجعه کنید.

<Use Default Screen After Startup/Restoration>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Manage Personal Settings>
انتخاب کنید هر کاربری بتواند صفحه نشان داده شده در شروع به کار/بازیابی را تنظیم کند یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Default Screen After Startup/Restoration>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Home Management Settings for Personal Use>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Device Management>‏  <Manage Personal Settings>
مشخص کنید که آیا ثبت و ویرایش دکمه‌های شخصی در صفحه <Home> امکان‌پذیر باشد یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Home Management Settings for Personal Use>
‏<Allow Registration/Editing of Personal Buttons>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Allow Use of Move Buttons When Customizing for Personal Use>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Allow Use of Home Screen Layout Set. When Customizing for Personal Use>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Allow Use of Wallpaper Settings When Customizing for Personal Use>:‏ <On>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
A136-0K4