<IPv6 Address Filter>

تنظیمات را برای فیلتر کردن آدرس IPv6 تعیین کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Outbound Filter>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏ <Firewall Settings>‏ <IPv6 Address Filter>
فیلتر خارج از محدوده را مشخص کنید. تعیین آدرس‌های IP در تنظیمات دیوارهای آتش
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Outbound Filter>
‏<Use Filter>:‏ <On>،‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Default Policy>:‏ <Allow>،‏ <Reject>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (تا 16 آدرس IPv6)،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>
<Single Address> (<Address>)،‏ <Prefix Address> (<IPv6 Prefix>،‏ <Prefix Length>)، <Port Number>(<Do Not Specify>،‏ <Specify>)
<Specify>(<Port Number>): <Add>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<Single Address> (<Address>)،‏ <Prefix Address> (<IPv6 Prefix>،‏ <Prefix Length>)، <Port Number>(<Do Not Specify>،‏ <Specify>)
<Specify>(<Port Number>): <Add>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (0 تا 1 تا 128)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Inbound Filter>

 (Settings/Register)‏ <Preferences>‏ <Network>‏  <Firewall Settings>‏  <IPv6 Address Filter>
فیلتر داخل محدوده را مشخص کنید. تعیین آدرس‌های IP در تنظیمات دیوارهای آتش
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Inbound Filter>
‏<Use Filter>:‏ <On>،‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Default Policy>:‏ <Allow>،‏ <Reject>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (تا 16 آدرس IPv6)،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>
<Single Address> (<Address>)،‏ <Prefix Address> (<IPv6 Prefix>،‏ <Prefix Length>)،‏ <Port Number> (<Do Not Specify>،‏ <Specify>)
<Specify> (<Port Number>): <Add>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit>
<Single Address> (<Address>)،‏ <Prefix Address> (<IPv6 Prefix>،‏ <Prefix Length>)، <Port Number> (<Do Not Specify>،‏ <Specify>)
<Specify> (<Port Number>): <Add>،‏ <Delete>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (0 تا 1 تا 128)
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Always Allow Sending/Receiving Using ICMPv6>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Firewall Settings>‏  <IPv6 Address Filter>
مشخص کنید همیشه ارتباط ICMPv6 مجاز باشد یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMPv6>
<On>،‏ <Off>
خیر
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
A136-0FF