تنظیم آدرس IPv4

دو روش برای تنظیم آدرس IPv4 وجود دارد: تخصیص خودکار با استفاده از DHCP و وارد کردن دستی. بسته به محیط تان از یکی از این دو روش استفاده کنید. در صورت لزوم، آزمایش اتصال را انجام دهید.

تنظیم آدرس IPv4

1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings> را فشار دهید.
3
<Use IPv4>‏ <On>‏ <OK> را فشار دهید تا تنظیمات IPv4 فعال شود.
4
<IP Address Settings> را فشار داده و آدرس IP را تنظیم کنید.
می‌توانید تخصیص خودکار و تخصیص دستی هر دو را تنظیم کنید. اگر هر دو را تنظیم و انتخاب [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] را در Remote UI لغو کنید، هنگام ناموفق بودن بازیابی خودکار آدرس IP، از آدرس IP که به‌صورت دستی وارد شده است استفاده می‌شود.
تخصیص خودکار با استفاده از DHCP
<DHCP> یا <Auto IP> را فشار دهید. بر اساس محیط شبکه تان، از یکی از آنها استفاده کنید. اگر هر دوی <DHCP> و <Auto IP> را انتخاب کنید، تخصیص خودکار با استفاده از DHCP اولویت خواهد داشت.
اگر <Auto IP> را فشار دهید، آدرس IP موجود به صورت خودکار در شبکه (LAN) جستجو شده و مقدار هر مورد تخصیص داده می‌شود. این عملکرد، آدرس IP را بدون استفاده از سرور DHCP تخصیص می‌دهد. اما ارتباطات خارج از دامنه روتر موجود نمی‌باشد.
در محیطی که هر دوی <DHCP> و <Auto IP> نمی‌توانند استفاده شوند، اگر یکی از آنها انتخاب شود، ارتباطات بی فایده‌ای روی می‌دهد، زیرا دستگاه سعی می‌کند که بررسی کند که آیا سرویس روی شبکه فراهم شده است یا خیر.
تنظیم از طریق ورود دستی
1
تأیید کنید که هر دوی <DHCP> و <Auto IP> لغو شده اند.
اگر هر یک از آنها انتخاب شده اند، دکمه را برای لغو فشار دهید.
2
آدرس IP، ماسک زیرشبکه و آدرس دروازه را وارد کنید.
دکمه مربوط به هر مورد را فشار داده و مقادیر را وارد کنید.
5
روی <OK> فشار دهید.
6
 (Settings/Register)‏ <Yes> را فشار دهید.

انجام آزمایش اتصال برای آدرس IPv4

وقتی دستگاه به درستی متصل شده است، صفحه ورود به سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می‌تواند از رایانه نمایش داده شود (راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)). می‌توانید آزمایش اتصال را در پانل کنترل دستگاه انجام دهید.
 (Settings/Register‎) ‏ <Preferences‎> ‏ <Network‎>‏  <TCP/IP Settings‎>‏  <IPv4 Settings‎> ‏ <PING Command‎>‏  آدرس دستگاه‌های در حال استفاده دیگر را نیز وارد کنید  <Start‎>
وقتی دستگاه به درستی متصل شد، پیام <Response from the host.‎> نمایش داده می‌شود.
حتی اگر آدرس‌های IP به درستی تنظیم شوند، اگر دستگاه به یک‌هاب سوئیچ کننده وصل شود، دستگاه ممکن است نتواند به شبکه متصل شود. در چنین مواردی، زمان‌بندی شروع ارتباطات دستگاه را به تأخیر بیندازید و برای برقراری اتصال دوباره تلاش کنید. تنظیم زمان انتظار هنگام اتصال به شبکه
A136-032