Αλλαγή Υπηρεσιών Σύνδεσης

Η εφαρμογή για τη διαχείριση της πιστοποίησης χρήστη αποκαλείται «Υπηρεσία Σύνδεσης». Η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί την «Πιστοποίηση Χρήστη (διαχείριση ατομικής πιστοποίησης)» για την υπηρεσία σύνδεσης από προεπιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την «Πιστοποίηση Κωδικών Τμημάτων», αλλάξτε την υπηρεσία σύνδεσης στο SMS.

Αλλαγή της Υπηρεσίας Σύνδεσης

1
Συνδεθείτε στο Remote UI. Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Service Management Service] στη σελίδα πύλης.
3
Κάντε κλικ στο [System Application Management] [Start] στο πεδίο [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Η κατάσταση αλλάζει σε [Started].
4
Κάντε κλικ στο [Enhanced System Application Management] [Switch] στο πεδίο [DepartmentID Authentication].
Η κατάσταση αλλάζει σε [Start after Restart].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής
Η συσκευή επανεκκινείται και εφαρμόζονται οι τροποποιημένες ρυθμίσεις.
Όταν η Πιστοποίηση Κωδικών Τμημάτων έχει εκκινηθεί
Εάν κάνετε κλικ στο [Service Management Service] στη σελίδα πύλης του Remote UI, εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στο SMS. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή διαμορφώνεται έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σύνδεση με το προεπιλεγμένο συνθηματικό που προορίζεται για το SMS. Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>  ορίστε προσωρινά το στοιχείο <Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση> σε <On>.
Αφού συνδεθείτε στο SMS με το προεπιλεγμένο συνθηματικό, επαναφέρετε το αρχικό επίπεδο ασφάλειας, αλλάζοντας το προεπιλεγμένο συνθηματικό και στη συνέχεια επαναφέροντας το <Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση> στη θέση <Off>.
Ως συνθηματικό σύνδεσης ειδικά για το SMS έχει οριστεί το «MeapSmsLogin». Εάν συνδεθείτε με το «MeapSmsLogin», εμφανίζεται η οθόνη για την αλλαγή του συνθηματικού. Για λόγους ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε το συνθηματικό.
Το συνθηματικό για το SMS μπορεί να αλλαχθεί στο στοιχείο [Change Password] στο [System Management].
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε το συνθηματικό. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο SMS. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Επιστροφή στην πιστοποίηση χρήστη
Επιλέξτε [Enhanced System Application Management] [User Authentication], κάντε κλικ στο [Switch], και επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Εγκατάστασης SMS (Πιστοποίηση μέσω Συνθηματικού), μετά την επανεκκίνηση της συσκευής επιλέξτε [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)], και κάντε κλικ στο [Stop].

Ρύθμιση κατά τη χρήση της Πιστοποίησης Κωδικών Τμημάτων

Όταν εφαρμόζετε Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων με την Πιστοποίηση Κωδικών Τμημάτων, βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής (διαχειριστής συστήματος) είναι αυτός που διαχειρίζεται τους κωδικούς και τα PIN του τμήματος. Για να ενισχύσετε την ασφάλεια, συνδεθείτε με τον κωδικό του διαχειριστή συστήματος (Κωδικός Υπεύθυνου Συστήματος) και φροντίστε να αλλάξετε τον κωδικό και το PIN του διαχειριστή συστήματος.
Το ποιος χρήστης θα γίνει διαχειριστής και ποιοι γενικοί χρήστες εξαρτάται από το εάν έχουν οριστεί η Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων και οι Ρυθμίσεις Υπεύθυνου Συστήματος, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.
Διαχείριση αναγνωριστικού τμήματος
Ρυθμίσεις Υπεύθυνου Συστήματος
Διαχειριστής
Γενικοί χρήστες
On
Ρύθμ.
Υπεύθυνος Συστήματος
Χρήστες που έχουν πιστοποιηθεί με κωδικό και PIN τμήματος όχι για τον υπεύθυνο του συστήματος
Δεν έχει οριστεί
Χρήστες που έχουν πιστοποιηθεί με κωδικό και PIN τμήματος
Καμία
Off
Ρύθμ.
Υπεύθυνος Συστήματος
Χρήστες εκτός του Υπεύθυνου Συστήματος
Δεν έχει οριστεί
Όλοι οι χρήστες
Καμία

Αλλαγή κωδικού και ΡΙΝ του υπεύθυνου συστήματος

Ενεργοποίηση Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων

Λειτουργία Σύνδεσης όταν είναι Ενεργοποιημένη η Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων με χρήση της Πιστοποίησης Κωδικών Τμημάτων

Εφαρμογή περιορισμών λειτουργίας και διαχείρισης χρήστη

A131-0RE