Ενεργοποίηση της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της συσκευής.
1
Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος έχει εισαχθεί μέχρι το τέλος της διαδρομής του στην πρίζα.
2
Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
Στην οθόνη αφής θα εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης.
Μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη που θα εμφανίζεται αμέσως μόλις ενεργοποιείται η συσκευή. <Χρήση Προεπ. Οθόνης μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>
Η ανταπόκριση της οθόνης αφής και των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου μπορεί να μην είναι η βέλτιστη αμέσως μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου USB σε έναν απενεργοποιημένο υπολογιστή Mac, ο υπολογιστής μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή. Σ' αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή. Μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας επίσης ένα διανομέα USB ανάμεσα στη συσκευή και τον υπολογιστή.
A131-00K