<Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>

Καθορίστε τις προτιμήσεις (Προσωπικές ρυθμίσεις) για κάθε χρήστη.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συσκευή να χρησιμοποιούν τη λειτουργία Εξατομίκευσης, όπως η γλώσσα εμφάνισης, οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας και η οθόνη που θα εμφανίζεται μετά την εκκίνηση/επαναφορά.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ενέργεια σε Υπέρβαση Μέγιστου Αριθμού Χρηστών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε τον τρόπο με το οποίο η συσκευή θα επεξεργάζεται τις προσωπικές ρυθμίσεις για χρήστες ή ομάδες (πληροφορίες ρύθμισης χρήστη) όταν ο αριθμός για τον οποίο η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει διάφορες ρυθμίσεις υπερβαίνει το όριο.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ενέργεια σε Υπέρβαση Μέγιστου Αριθμού Χρηστών>
<Διαγραφή Ρυθμίσεων Παλαιότερου Χρήστη>, <Απόρριψη Ρυθμίσεων Νέου Χρήστη>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που διαγράφονται όταν καθορίζεται το <ΔιαγραφήΡυθμ. Παλαιότ.Χρήστη>, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε.
Για πλήρη διαγραφή των δεδομένων χειροκίνητα αντί για την αυτόματη διαγραφή τους, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Διαγραφή πληροφοριών ρυθμίσεων χρήστη.
Για πληροφορίες σχετικά με το όριο προσωπικών ρυθμίσεων χρήστη ή ομάδων (πληροφορίες ρύθμισης χρήστη) που μπορεί να αποθηκεύσει η συσκευή, ανατρέξτε την ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.

<Χρήση Προεπ. Οθόνης μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να καθορίζει την οθόνη που θα εμφανίζεται στην εκκίνηση/επαναφορά.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Προεπ. Οθόνης μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αρχικής για Προσωπική Χρήση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Ορίστε εάν είναι δυνατή η καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών πλήκτρων στην <Αρχική> οθόνη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αρχικής για Προσωπική Χρήση>
<Επιτρέπεται Αποθήκευση/Επεξεργασία Προσωπικών Πλήκτρων>: <On>, <Off>
<Επιτρέπ. Χρήση Πλήκτρων Μετακίνησης Κατά την Προσαρμ για Προσωπ Χρήση>: <On>, <Off>
<Επιτρέπ. Χρήση Ρυθμ. Εμφ. Αρχ. Οθόνης Κατά την Προσαρμ. για Προσωπ. Χρήση>: <On>, <Off>
<Επιτρέπεται Χρήση Ρυθμ. Ταπετσαρίας Κατά την Προσαρμ. για Προσωπ. Χρήση>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0K4