Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών

Μπορείτε να αλλάξετε τα πλήκτρα ρυθμίσεων που εμφανίζονται στις οθόνες βασικών λειτουργιών (για αντιγραφή, φαξ και σάρωση) με άλλα πλήκτρα ρυθμίσεων στο <Επιλογές>. Με τον εντοπισμό των συχνά χρησιμοποιούμενων πλήκτρων ρυθμίσεων στην οθόνη βασικών λειτουργιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, πραγματοποιώντας σύνδεση με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να εμφανίσετε μια διαφορετική οθόνη βασικών λειτουργιών, προσαρμοσμένη για κάθε χρήστη.
Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
Οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ
Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
 Πλήκτρα που μπορείτε να αντικαταστήσετε
Παράδειγμα: Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
1
Πατήστε <Αντιγραφή> και, στη συνέχεια, πατήστε . Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>.
3
Επιλέξτε το πλήκτρο προς αντικατάσταση.
Τα πλήκτρα που εμφανίζονται εδώ εμφανίζονται στην οθόνη βασικών λειτουργιών. Τα πλήκτρα που θα επιλέξετε σε αυτό το βήμα δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη βασικών λειτουργιών.
4
Επιλέξτε ένα πλήκτρο που θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη βασικών λειτουργιών και πατήστε <OK>.
Εάν δεν θέλετε να εμφανίσετε το πλήκτρο, πατήστε <Χωρίς Αντιστοίχιση>.
Για τη λειτουργία αντιγραφής, μπορείτε να καταχωρίσετε τις διαμορφωμένες αγαπημένες ρυθμίσεις ως συντόμευση στο <Προκαθ. Αγαπη- μένες Ρυθμίσεις>.
5
Πατήστε <OK>.
Έχοντας αντικατασταθεί από το πλήκτρο που επιλέξατε στο βήμα 3, το νέο πλήκτρο που επιλέξατε στο βήμα 4 εμφανίζεται στην οθόνη βασικών λειτουργιών.
Ο αριθμός των στοιχείων ρύθμισης που βρίσκονται στην οθόνη βασικών λειτουργιών και η θέση στην οποία εμφανίζονται διαφέρει ανάλογα με τις λειτουργίες.
Ένα πλήκτρο συντόμευσης δεν εμφανίζεται αν το <Χωρίς Αντιστοίχιση> έχει οριστεί ως συντόμευση.
Το όριο του αριθμού συντομεύσεων για τις επιλογές <Επιλογές> που μπορείτε να καταχωρήσετε είναι το εξής.
Αντιγραφή: 5
Φαξ: 4
Σάρωση & Αποστολή: 2
Καταχώριση στις ρυθμίσεις <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
Στις ρυθμίσεις <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>, μπορείτε να καταχωρίσετε τις συχνά χρησιμοποιούμενες διαδικασίες για τη λειτουργία αντιγραφής, καθώς και τους συχνά καθοριζόμενους προορισμούς και τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία σάρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών.
Αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης της οθόνης βασικών λειτουργιών α.
Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία, μπορείτε να καταχωρίσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογή στην οθόνη βασικών λειτουργιών πατώντας  και στη συνέχεια <Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>. Εάν συνδεθείτε στη συσκευή με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης (Σύνδεση στη συσκευή) πριν εκτελέσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα καταχωρηθεί ως η προσωπική προεπιλεγμένη ρύθμισή σας (Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε).
A131-04A