Καταχώριση συντομεύσεων για συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις/καταχωρημένα στοιχεία

Μπορείτε να καταχωρήσετε συντομεύσεις για τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται όταν πατάτε  (Ρυθμ./Αποθήκ.), στην επιλογή <Συντόμ. για Ρυθμ./Αποθήκ.>. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε γρήγορα ακόμη και τις ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί σε βαθύ επίπεδο της ιεραρχίας του μενού.
Εάν το <Συντόμ. για Ρυθμ./Αποθήκ.> δεν εμφανίζεται στην οθόνη <Αρχική>, πατήστε  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αρχικής> <Περιορισμός Εμφάνισης Λειτουργιών>  <Ρύθμιση> και ορίστε την εμφάνιση του <Συντόμ. για Ρυθμ./Αποθήκ.>.
Συντομεύσεις που μπορείτε να καταχωρήσετε: 10
1
Πατήστε <Συντόμ. για Ρυθμ./Αποθήκ.>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Αποθήκευση>.
3
Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε το καταχωρημένο πλήκτρο για να αλλάξετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
4
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα καταχωρίσετε και πατήστε <OK>.
Εάν δεν θέλετε να καταχωρήσετε ρυθμίσεις, επιλέξτε <Χωρίς Αντιστοίχιση>.
A131-04H