Λήψη I-Fax

Όταν λαμβάνετε Ι-φαξ

Η ένδειξη Επεξεργασία/Δεδομένα του πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, το έγγραφο εκτυπώνεται αυτόματα και η ένδειξη σβήνει.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ)  <Λήψη>  <Κατάστ. Εργασίας>  επιλέξτε ένα έγγραφο  <Άκυρο>.
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα ακύρωσης της λήψης όταν λαμβάνετε ένα τμηματικό έγγραφο I-φαξ και δεν μπορούν να ληφθούν τα επόμενα δεδομένα. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέχρι την καθορισμένη ώρα εκτυπώνονται. <Χρόνος Αναμονής ΛΨ Τμημ.Δεδομ.>
Μη αυτόματη λήψη I-φαξ
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ)  <Λήψη>  <Ημ/γιο Εργασιών>  <Έλεγχος ΛΨ I-Φαξ>. Πατώντας <Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ> (Οθόνη <Αρχική>)  <Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη>  <Θυρίδα ΛΨ Τμηματικών Δεδομ.> έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των καταστάσεων λήψης των τμηματικών Ι-φαξ και του μεγέθους των δεδομένων τους.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε χαρτί κατά την εκτύπωση.
Μπορείτε να συμπεριλάβετε πληροφορίες, όπως την ώρα λήψης, στα ληφθέντα έγγραφα κατά την εκτύπωση. <Εκτύπωση Υποσέλιδου Σελίδων ΛΨ>
A131-075