<Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις θυρίδας εισερχόμενων φαξ /I-φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ορισμός/Αποθήκ. Θυρίδων Εμπιστευτικών Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα όνομα για κάθε Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ και να ορίσετε και ένα PIN.
Ρύθμιση/Αποθήκευση θυρίδων εμπιστευτικών φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός/Αποθήκ. Θυρίδων Εμπιστευτικών Φαξ>
<Αρ. Θυρίδας>: 00 έως 49
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<Αποθ.Ονόμα- τος Θυρίδας>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<PIN>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<Ρυθμίσεις ΑΠ URL>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<PIN Θυρίδας ΛΨ στη Μνήμη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε ένα PIN για τη θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<PIN Θυρίδας ΛΨ στη Μνήμη>
<Ρύθμιση>: <PIN>, <Επιβεβαίωση>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Box Settings
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος εμφάνισης ενός καταχωρισμένου PIN εάν το ξεχάσετε στο μέλλον, σημειώστε το και κρατήστε το σε ένα ασφαλές μέρος.

<Χρήση Κλειδώματος Φαξ στη Μνήμη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε εάν τα εισερχόμενα έγγραφα φαξ θα αποθηκεύονται στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη. Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Κλειδώματος Φαξ στη Μνήμη>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Κλειδώματος I-Φαξ στη Μνήμη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε εάν τα εισερχόμενα έγγραφα I-φαξ θα αποθηκεύονται στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη. Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Κλειδώματος I-Φαξ στη Μνήμη>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ώρα Έναρξης Κλειδώματος στη Μνήμη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε τον χρόνο ενεργοποίησης της Λήψης στη μνήμη. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση Λήψης στη μνήμη στον καθορισμένο χρόνο.
Ρύθμιση της ώρας έναρξης της λήψης στη μνήμη
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ώρα Έναρξης Κλειδώματος στη Μνήμη>
<Καθημερινά> (1 έως 5), <Ορισμός Ημερών> (<Κυρ> έως <Σάβ>, 1 έως 5), <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ώρα Λήξης Κλειδώματος στη Μνήμη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης της Λήψης στη μνήμη. Η συσκευή θα ακυρώσει αυτόματα την κατάσταση Λήψης στη μνήμη στον καθορισμένο χρόνο.
Ρύθμιση της ώρας λήξης της λήψης στη μνήμη
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ώρα Λήξης Κλειδώματος στη Μνήμη>
<Καθημερινά> (1 έως 5), <Ορισμός Ημερών> (<Κυρ> έως <Σάβ>, 1 έως 5), <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρόνος Αναμονής ΛΨ Τμημ.Δεδομ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα ακύρωσης της λήψης όταν λαμβάνετε ένα τμηματικό έγγραφο I-φαξ και δεν μπορούν να ληφθούν τα επόμενα δεδομένα. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέχρι την καθορισμένη ώρα εκτυπώνονται.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρόνος Αναμονής ΛΨ Τμημ.Δεδομ.>
0 έως 24 έως 99 ώρ.
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν διαγραφούν τα τμηματικά δεδομένα, δεν μπορούν κατόπιν να συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός πλήρους εγγράφου, ακόμη κι αν αργότερα παραληφθούν τα υπόλοιπα τμηματικά δεδομένα.
Τα τμηματικά δεδομένα δεν μπορούν να εκτυπωθούν σαν κανονική εικόνα παρά μόνο εάν συνδυαστούν.

<Προώθ.Προσωρ.Αποθ.Αρχείου σε Θυρ.ΛΨ στη Μνήμη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη/Προώθηση> <Κοινές Ρυθμίσεις> <Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε αν τα εισερχόμενα έγγραφα θα προωθούνται αυτόματα στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη αν δεν μπορούν να εκτυπωθούν λόγω σφάλματος, κ.λπ. Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προώθ.Προσωρ.Αποθ.Αρχείου σε Θυρ.ΛΨ στη Μνήμη>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
A131-0JC