Έλεγχος του πλήθους σελίδων για Αντιγραφή/Εκτύπωση/Φαξ/Σάρωση

Στην οθόνη αφής, μπορείτε να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό σελίδων για αντιγραφή, αποστολή φαξ, σάρωση και εκτύπωση.
1
Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες Μετρητή/Συσκευής].
Πίνακας ελέγχου
2
Ελέγξτε τον συνολικό αριθμό των σελίδων που αντιγράφτηκαν, σαρώθηκαν και εκτυπώθηκαν.
Εάν θέλετε να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό σελίδων που σαρώθηκαν και στάλθηκαν, πατήστε <Μετρητής ΑΠ/Φαξ>.
Μπορείτε να εκτυπώσετε μία λίστα που εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση και αποστολή φαξ.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες του μετρητή για κάθε εφαρμογή AddOn. Πατήστε <Έλεγχος Με- τρητή AddOn> στην οθόνη στο βήμα 2. Εάν πατήσετε <Πληροφορίες Συσκ./Άλλα> <Διαμόρφωση Συσκευής> στην ίδια οθόνη, μπορείτε να ελέγξετε τις επιλογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
Για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες καταμέτρησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Για πληροφορίες σχετικά με την <Υπηρεσία Εποπτείας>, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
A131-0EW