Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε απεσταλμένα αρχεία

Αν προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε σαρωμένο έγγραφο που αποστέλλεται σε συγκεκριμένη μορφή αρχείου, πιστοποιείτε ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί και είναι εγγυημένο από τον δημιουργό του. Η συσκευή μπορεί να προσθέσει υπογραφή συσκευής στα έγγραφα.
Υπογραφή συσκευής
Η υπογραφή συσκευής χρησιμοποιεί μηχανισμό κλειδιού και πιστοποιητικού, ώστε να δώσει στον παραλήπτη του σαρωμένου εγγράφου τη δυνατότητα να επαληθεύσει ότι αυτό δημιουργήθηκε από αυτή τη συσκευή. Ο παραλήπτης μπορεί να ελέγξει ποια συσκευή χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του εγγράφου, καθώς και αν το έγγραφο έχει τροποποιηθεί. Για να μπορέσετε να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να δημιουργηθούν στη συσκευή το κλειδί και το πιστοποιητικό (πιστοποιητικό συσκευής) που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή της συσκευής. Δημιουργία πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής
Για πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση πιστοποιητικών, την αποθήκευση πιστοποιητικών στην λίστα «έμπιστων» πιστοποιητικών και την επαλήθευση των υπογραφών από την πλευρά του αναγνώστη, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του λογισμικού που χρησιμοποιείτε και υποστηρίζει τη μορφή PDF (όπως το Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Εμφάνιση ψηφιακής υπογραφής (ορατή υπογραφή)
Οι πληροφορίες της ψηφιακής υπογραφής μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη σελίδα του εγγράφου, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να δει ότι έχει προστεθεί ψηφιακή υπογραφή. Μόνο τα έγγραφα σε μορφή PDF υποστηρίζουν ορατές υπογραφές. Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής
A131-0CF