Δημιουργία πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής

Το κλειδί και το πιστοποιητικό (πιστοποιητικό συσκευής) που απαιτούνται για την προσθήκη υπογραφής συσκευής μπορούν να δημιουργηθούν στη συσκευή. Ορίστε έναν διαχειριστή για τη δημιουργία αυτών των στοιχείων. Μετά τη δημιουργία τους, μπορείτε να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή σε σαρωμένα έγγραφα που αποστέλλονται σε συγκεκριμένη μορφή αρχείου. Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρυθμίσεις Πιστοποιητικού>  <Δημιουργία Κλειδιού>  <Δημιουργ./Ενημέρωση Κλειδιού Υπογρ. Συσκ.>  <Ναι>  <OK>
Κλειδί και πιστοποιητικό για υπογραφή συσκευής
Το κλειδί και το πιστοποιητικό που δημιουργούνται καταχωρίζονται με το όνομα «Κλειδί υπογραφής συσκευής». Μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο ένα κλειδί και πιστοποιητικό για την υπογραφή συσκευής.
Διαχείριση του κλειδιού και πιστοποιητικού για υπογραφή συσκευής
Μπορείτε να ελέγξετε τις αναλυτικές ρυθμίσεις του κλειδιού και πιστοποιητικού στην οθόνη που εμφανίζεται όταν πατήσετε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρυθμίσεις Πιστοποιητικού>  <Λίστα Κλειδιών και Πιστοποιητικών>  <Λίστα Κλειδιών και Πιστοποιητ. Συσκευής>.
Εάν εμφανίζεται , το κλειδί είναι αλλοιωμένο ή άκυρο. Μπορείτε να ενημερώσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό διαμορφώνοντας ξανά τις ρυθμίσεις.
Αν επιλέξετε <Device Signature Key> και πατήσετε <Λεπτομ. Πι- στοποιητικού>, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για το πιστοποιητικό υπογραφής συσκευής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε <Έλεγχος Πιστοπ.> σε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Το αρχείο PDF/XPS περιέχει πληροφορίες αποστολέα τις οποίες ο αναγνώστης του αρχείου μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επαληθεύσει την αξιοπιστία της υπογραφής της συσκευής, αντιπαραβάλλοντάς τις με τον αριθμό πιστοποίησης μηνύματος SHA-1. Μπορείτε να επαληθεύσετε αυτές τις πληροφορίες στο στοιχείο <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.> αυτής της συσκευής.
Διασφάλιση προσθήκης υπογραφής συσκευής κατά την αποστολή
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να προστίθεται πάντα υπογραφή συσκευής στα σαρωμένα έγγραφα που αποστέλλονται σε συγκεκριμένη μορφή αρχείου, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις χρήστη. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τις μορφές αρχείου που χρησιμοποιούνται για την αποστολή εγγράφων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων χωρίς υπογραφή συσκευής. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή συσκευής για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων. <Πάντα Προσθήκη Υπογραφής Συσκευής για ΑΠ>
A131-0CH