Περιορισμός των λειτουργιών αποστολής φαξ

Μπορείτε να ορίσετε διάφορους περιορισμούς για την αποστολή φαξ, ώστε να μπορείτε να αποτρέψετε την αποστολή σφαλμάτων και τη διαρροή πληροφοριών σε τρίτους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.

Επιβεβαίωση αριθμών φαξ πριν από την αποστολή

Μπορείτε να επιβάλλετε στους χρήστες να εισάγουν δύο φορές τον αριθμό φαξ για επιβεβαίωση πριν από την αποστολή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εσφαλμένη εισαγωγή αριθμών φαξ. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με δικαιώματα διαχειριστή συσκευής.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>  <Έλεγχος Αριθμού Φαξ που Εισάγατε>  <On>  <OK>

Περιορισμός αποστολής φαξ από υπολογιστή

Μπορείτε να απαγορεύσετε στους χρήστες την αποστολή φαξ από υπολογιστή (Αποστολή φαξ από τον υπολογιστή σας (PC Fax)). Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με δικαιώματα διαχειριστή συσκευής.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>  <Επιτρέπεται ΑΠ μέσω Προγρ. Οδήγησης Φαξ>  <Off>  <OK>

Εμφάνιση οθόνης επιβεβαίωσης για προορισμούς φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια οθόνη επιβεβαίωσης κατά την αποστολή σε έναν προορισμό φαξ. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποτραπούν σφάλματα στην αποστολή φαξ.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>  <Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ Όταν Υπάρχει Προορ. Φαξ>  <On>  Επιλέξτε <Μόνο για Διαδοχική ΑΠ> ή <Όλα>  <OK>  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>
Δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι επιλογές <Μόνο για Διαδοχική ΑΠ> και <Όλα> αν είναι περιορισμένη η διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς (Περιορισμός διαδοχικής αποστολής σε πολλούς προορισμούς).
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία για την επιβεβαίωση του αριθμού φαξ πριν από την αποστολή (Επιβεβαίωση αριθμών φαξ πριν από την αποστολή), δεν εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης αν υπάρχει μόνο ένας προορισμός.

Περιορισμός διαδοχικής αποστολής σε πολλούς προορισμούς

Μπορείτε να περιορίσετε τη λειτουργία διαδοχικής αποστολής σε πολλούς προορισμούς, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν διαδοχικά φαξ σε πολλαπλούς παραλήπτες.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>  <Απαγόρ. Διαδοχ. ΑΠ Όταν Περιλαμβάνεται Προορ. Φαξ>  <On>  <OK>  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>

Περιορισμός αποστολής από το ημερολόγιο

Μπορείτε να απαγορεύσετε στους χρήστες τη δυνατότητα καθορισμού προηγουμένως χρησιμοποιημένου προορισμού από το ημερολόγιο. Αφού διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση, δεν μπορούν να επιλεχθούν προηγουμένως χρησιμοποιημένοι προορισμοί από το ημερολόγιο κατά την αποστολή φαξ.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Απαγόρευση Επαναποστολής από Ημ/γιο>  <On>  <OK>
A131-0CA