Συγχρονισμός ρυθμίσεων για πολλαπλά πολυμηχανήματα Canon

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα εξατομικευμένα δεδομένα πολλαπλών πολυμηχανημάτων Canon σε ένα δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, το βιβλίο διευθύνσεων και το προσωπικό/κοινόχρηστο κουμπί, κ.λπ. που ορίζονται και έχουν καταχωριστεί σε μία συσκευή μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε άλλες συγχρονισμένες συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υπόκεινται σε συγχρονισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε
Συσκευή Διακομιστής/Πελάτης
Συσκευή Πελάτης
Συσκευή Πελάτης
Αυτή η συσκευή δεν έχει λειτουργία διακομιστή. Λειτουργεί ως συσκευή πελάτης.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διακομιστή στη συσκευή με τη λειτουργία διακομιστή, και συνδέστε αυτή τη συσκευή ως συσκευή-πελάτη.
Μπορούν να συγχρονιστούν έως και 10 συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής-διακομιστή.
Οι συγχρονισμένες τιμές ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τα προαιρετικά προϊόντα και τη διαμόρφωση της συσκευής.
Η συσκευή-διακομιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως συσκευή-διακομιστής που δεν συγχρονίζει τα δεδομένα της, είτε ως συσκευή διακομιστής και πελάτης ταυτόχρονα (συσκευή διακομιστής/πελάτης).
Αν δεν ξεκινήσετε λειτουργίες πελάτη στη συσκευή-διακομιστή, τα δεδομένα που ορίζονται στη συσκευή-διακομιστή δεν θα εμφανίζονται στις συσκευές-πελάτες.

Διαδικασία συγχρονισμού

Καθορίστε τον συγχρονισμό όπως περιγράφεται παρακάτω.
Αρχικός έλεγχος
Είναι οι συσκευές που θα συγχρονιστούν σωστά συνδεδεμένες στο δίκτυο;
Εξαγωγή των δεδομένων χρήστη
Συνιστάται να εξάγετε τα δεδομένα χρήστη για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Καθορισμός των ρυθμίσεων της συσκευής-διακομιστή
Ξεκινήστε τον συγχρονισμό στη συσκευή-διακομιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής με τη λειτουργία διακομιστή.
Καθορισμός των αναλυτικών ρυθμίσεων συγχρονισμού
Ορίστε τις αναλυτικές ρυθμίσεις συγχρονισμού στη συσκευή-διακομιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής με τη λειτουργία διακομιστή.
Έναρξη του συγχρονισμού
Ορίστε τον προορισμό σύνδεσης στις συσκευές-πελάτες και ξεκινήστε τον συγχρονισμό. Έναρξη συγχρονισμού ρυθμίσεων
Έλεγχος του συγχρονισμού
Ελέγξτε τις αναλυτικές ρυθμίσεις συγχρονισμού, τους καταχωρισμένους χρήστες και τις συνδεδεμένες συσκευές στη συσκευή-διακομιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής με τη λειτουργία διακομιστή.
Για να αλλάξετε το πεδίο κοινής χρήσης, κ.λπ. μετά την έναρξη του συγχρονισμού, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές-πελάτες, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στη συσκευή-διακομιστή και επανεκκινήστε όλες τις συσκευές-πελάτες.
Ο συγχρονισμός ξεκινά μετά την επανεκκίνηση των συσκευών-πελατών.
Όταν η συσκευή-πελάτης ξεκινήσει και συνδεθεί με τη συσκευή-διακομιστή, τα δεδομένα χρήστη που είναι καταχωρισμένα τόσο στη συσκευή-διακομιστή όσο και στη συσκευή-πελάτη αντικαθίστανται από τα δεδομένα χρήστη στη συσκευή-διακομιστή, ενώ τα δεδομένα χρήση που έχουν οριστεί στη συσκευή-πελάτη διαγράφονται. Για να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα χρήστη σε μια συσκευή-πελάτη στην οποία θέλετε να συνδεθείτε, διαγράψτε τα αντίστοιχα δεδομένα από τη συσκευή-διακομιστή από την επιλογή <Delete User Data> στις <Synchronize Custom Settings (Server)> πριν ξεκινήσετε τη συσκευή-πελάτη.
Αν υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα για τον ίδιο χρήστη σε πάνω από μία συσκευές-πελάτες που έχουν ξεκινήσει διαδοχικά, για τον συγχρονισμό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα χρήστη στη συσκευή-πελάτη που συνδέεται πρώτη στον διακομιστή.
 : Δεδομένα χρήστη 1
 : Λοιπά δεδομένα χρήστη 1
 : Δεδομένα χρήστη 2
 : Δεδομένα χρήστη 3
Δεδομένα χρήστη στη συσκευή-πελάτη Α
Η πρώτη συσκευή-πελάτης που συνδέεται στον διακομιστή.
Καταχωρίζονται τα δεδομένα του χρήστη 1 και του χρήστη 2.
Δεδομένα χρήστη στη συσκευή-πελάτη Β
Καταχωρίζονται τα λοιπά δεδομένα του χρήστη 1 και τα δεδομένα του χρήστη 3.
Δεδομένα χρήστη που καταχωρίζονται στη συσκευή-διακομιστή
Τα δεδομένα χρήστη 1 που καταχωρίζονται στη συσκευή-διακομιστή συγχρονίζονται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της συσκευής-πελάτη Α.
Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη συσκευή-διακομιστή ή σε συσκευή-πελάτη μετά την έναρξη του συγχρονισμού, τα δεδομένα με [Device-Specific (Not Shared)] που έχουν οριστεί για το πεδίο κοινής χρήσης στη συσκευή με το πρόβλημα επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και δεν επαναφέρονται.
Για τον συγχρονισμό προσαρμοσμένων ρυθμίσεων μεταξύ συσκευών, οι ρυθμίσεις πιστοποίησης συσκευής και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ομάδας πρέπει να είναι ίδιες. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των ίδιων ρυθμίσεων πιστοποίησης, δείτε τις οδηγίες για την εφαρμογή σύνδεσης. Για τις ρυθμίσεις διαχείρισης ομάδας, συνιστάται οι ρυθμίσεις σε μία συσκευή να εξάγονται και να εισάγονται και στις άλλες συσκευές. Όταν χρησιμοποιούνται κωδικοί τμημάτων για τη διαχείριση ομάδων, ορίστε τους ίδιους κωδικούς τμημάτων για την κάθε συσκευή.
Για συγχρονισμό των πληροφοριών όσον αφορά τις θέσεις δικτύου για τα keychain, η σειρά με την οποία καταχωρίζονται οι θέσεις δικτύου θα πρέπει να είναι η ίδια σε όλες τις συσκευές.
Αν μια συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι παλαιότερη έκδοση, ενδεχομένως να μην συγχρονιστούν οι καταχωρισμένες συντομεύσεις και τα keychain.
Όταν γίνεται συγχρονισμός των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, η επιλογή <Ενέργεια σε Υπέρβαση Μέγιστου Αριθμού Χρηστών> τόσο για τη συσκευή-πελάτη όσο και για τη συσκευή-διακομιστή ρυθμίζονται σε <Διαγραφή Ρυθμίσεων Παλαιότερου Χρήστη> και δεν είναι δυνατό να αλλάξουν.
Αν ξεκινήσει ο συγχρονισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (πελάτη), είναι αδύνατη η εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων που υπόκεινται σε συγχρονισμό (συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου διευθύνσεων). Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης. Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υπόκεινται σε συγχρονισμό προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε.
A131-0EK