Εγκατάσταση επιλογών συστήματος

Όταν χρησιμοποιείτε επιλογές συστήματος, ίσως πρέπει να συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή για να καταχωρίσετε άδειες. Για να καταχωρίσετε άδεια, θα χρειαστείτε τον αριθμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του αριθμού πρόσβασης άδειας χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι τον έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε. Μπορείτε να εκτελέσετε καταχώριση άδειας χρήσης ακόμη κι αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
1
Εκτελέστε δοκιμή επικοινωνίας.
Δοκιμάστε αν μπορείτε να καταχωρίσετε την άδεια χρήσης μέσω του δικτύου.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>  <Ρυθμίσεις διαχείρ λογισμ>.
3
Πατήστε <Έλεγχος επικοινωνίας>.
Εμφανίζεται το μήνυμα <Θέλετε να ελέγξετε την επικοινωνία;>.
4
Πατήστε <Ναι>.
Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της δοκιμής επικοινωνίας.
Αν εμφανιστεί η ένδειξη <ΑΡΝ>, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο και ότι οι ρυθμίσεις δικτύου είναι σωστά διαμορφωμένες. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, καταχωρίστε την άδεια χρήσης εκτός σύνδεσης. Όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της καταχώρισης μέσω δικτύου
2
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
3
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>  <Εγκατάσταση εφαρμογών/επιλογών>.
4
Πατήστε <License Access Number> και εισαγάγετε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης.
5
Επιβεβαιώστε τον αριθμό και πατήστε <Έναρξη>.
6
Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε <Εγκατάσταση>.
Αν εμφανιστεί η οθόνη του συμφωνητικού άδειας χρήσης, ελέγξτε τις πληροφορίες και πατήστε το κουμπί <Συμφωνώ>.
7
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>.

Όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της καταχώρισης μέσω δικτύου

Αν για κάποιον λόγο η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο, καταχωρίστε την άδεια εκτός δικτύου. Πρώτα λάβετε ένα κλειδί άδειας χρήσης χρησιμοποιώντας υπολογιστή με σύνδεση στο δίκτυο, και έπειτα καταχωρίστε το πληκτρολογώντας το στη συσκευή. Για να λάβετε κλειδί άδειας χρήσης, θα χρειαστείτε τον αριθμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του αριθμού πρόσβασης άδειας χρήσης, καθώς και τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
1
Μεταβείτε στον ιστότοπο έκδοσης της άδειας χρήσης (http://www.canon.com/lms/license/) και λάβετε το κλειδί της άδειας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης και τον σειριακό αριθμό για να λάβετε το κλειδί της άδειας.
2
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
3
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Άδεια Χρήσης/Άλλο> <Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>.
4
Εισαγάγετε τον κωδικό άδειας χρήσης.
5
Πατήστε <Έναρξη>  <OK>.
6
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>.
Επιβεβαίωση του σειριακού αριθμού
Ο σειριακός αριθμός εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης όταν πατήσετε το πλήκτρο [Πληροφορίες Μετρητή/Συσκευής]. Μπορεί επίσης να επαληθευτεί από τη σελίδα της πύλης του Remote UI.
A131-0EJ