Εφαρμογή Μέτρων Ασφαλείας

Η αποθήκευση σημαντικών δεδομένων στη συσκευή και η κοινή χρήση πληροφοριών μέσω της συσκευής καθιστούν δυνατή την πιο αποτελεσματική χρήση της συσκευής. Επίσης, αυξάνουν την αξία της συσκευής ως πληροφοριακό περιουσιακό στοιχείο.
Η συσκευή διαθέτει διάφορες λειτουργίες για τη βελτίωση της ασφάλειας, όπως η αποτροπή διαρροής πληροφοριών, η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, και η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών.
Η χρήση αυτών των λειτουργιών ασφαλείας μαζί σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια.
A131-0LH