<Συντήρηση>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού της συσκευής.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Καθαρισμός Τροφοδότη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν εμφανίζονται λωρίδες στα πρωτότυπα που σαρώσατε με τον τροφοδότη ή στο χαρτί που εκτυπώθηκε, εκτελέστε τη λειτουργία <Καθαρισμός Τροφοδότη>. Καθαρισμός του τροφοδότη
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Καθαρισμός Τροφοδότη>
<Έναρξη>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν το εκτυπωμένο χαρτί είναι βρώμικο, εκτελέστε την εντολή <Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>
Επιλογή Χαρτιού, <Έναρξη>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Μέθοδος Καθαρισμού Περιοχής Σάρωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Ξεκινήστε το βίντεο που δείχνει πώς να καθαρίσετε την επιφάνεια σάρωσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μέθοδος Καθαρισμού Περιοχής Σάρωσης>
Εμφανίζει τη μέθοδο καθαρισμού
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Μέθοδος Ελέγχου Συντήρησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των αναλωσίμων και την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού, ανατρέξτε στο βίντεο παραδείγματος.

<Λειτ. εκτύπ. χαμηλής κατανάλωσης γραφίτη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν δεν αναμένετε πολλή χρήση του κίτρινου γραφίτη, ορίστε το σε <On> προτού εγκαταστήσετε την κασέτα κίτρινου γραφίτη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Λειτ. εκτύπ. χαμηλής κατανάλωσης γραφίτη>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αργή.

<Έλεγχος Εντοπισμένης Συμπύκνωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Ορίστε εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αφαίρεση υγρασίας όταν ανιχνεύεται υγρασία μέσα στη συσκευή. Εάν ορίσετε αυτήν την κατάσταση σε <On>, η διαδικασία αφαίρεσης υγρασίας εκτελείται αυτόματα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έλεγχος Εντοπισμένης Συμπύκνωσης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Εργασίες που Απαγορ. Όταν Εντοπιστεί Συμπύκνωση>: <Μόνο Εισερχό- μενες Εργασίες>, <Όλες οι Εργ.>
Κατά τη διαδικασία αφαίρεσης υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί σωστά, με αποτέλεσμα το χαρτί να είναι κενό.
Για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα της διαδικασίας αφαίρεση της υγρασίας, όταν αυτή η κατάσταση έχει οριστεί σε <On>, είναι απαραίτητο να διατηρήσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
Οι εργασίες εκτύπωσης που εκτελούνται κατά τη διαδικασία για την αφαίρεση υγρασίας περιορίζονται από τις ρυθμίσεις της επιλογής <Εργασίες που Απαγορ. Όταν Εντοπιστεί Συμπύκνωση>.
<Μόνο Εισερχό- μενες Εργασίες>: Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της επιλογής <Χρήση Κλειδώματος Φαξ στη Μνήμη>/<Χρήση Κλειδώματος I-Φαξ στη Μνήμη>, τα ληφθέντα δεδομένα Φαξ/Ι-Φαξ αποθηκεύονται στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη και δεν μπορούν να εκτυπωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης της υγρασίας. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση αναφορών που εξάγονται αυτόματα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.
<Όλες οι Εργ.>: Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση όλων των δεδομένων εκτύπωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαίρεσης της υγρασίας.
Εάν επιλέξετε <On> και πατήσετε <OK>, εμφανίζεται μια οθόνη που ρωτά αν θέλετε να εκτελεστεί αμέσως η διαδικασία αφαίρεσης της υγρασίας. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως τη διαδικασία αφαίρεσης της υγρασίας, πατήστε το <Ναι>.
A131-0H2