Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet

Το Ethernet είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις μεθόδους επικοινωνίας εντός ενός τοπικού δικτύου. Κανονικά, το σύστημα επικοινωνίας (ημιαμφίδρομο/πλήρως αμφίδρομο) και ο τύπος Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα. Μπορείτε να τα ορίσετε ξεχωριστά αλλάζοντας τη ρύθμιση στη χειροκίνητη λειτουργία.
Η επιλογή <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet> υπάρχει για την κύρια γραμμή και για τη δευτερεύουσα γραμμή. Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>.
Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις Ethernet για τη δευτερεύουσα γραμμή, πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>.
3
Καθορίστε της ρυθμίσεις του Ethernet.
Πατήστε <On> στο <Αυτ. Αναγνώριση>. Το σύστημα επικοινωνίας και ο τύπος Ethernet εντοπίζονται και διαμορφώνονται αυτόματα.
Χειροκίνητη διαμόρφωση ρυθμίσεων Ethernet
1
Πατήστε <Off> στο <Αυτ. Αναγνώριση>.
2
Επιλέξτε το σύστημα επικοινωνίας.
 <Ημι- Αμφίδρομη>
Εκτελέστε τις λειτουργίες αποστολής/λήψης εναλλάξ. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν ο συνδεδεμένος δρομολογητής έχει ρυθμιστεί για ημιαμφίδρομη επικοινωνία.
 <Πλήρως Αμφίδρομη>
Εκτελέστε ταυτόχρονα τις λειτουργίες αποστολής/λήψης. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ως γενικό κανόνα.
3
Επιλέξτε τον τύπο Ethernet.
Επιλέξτε <10BASE-T>, <100BASE-TX> ή <1000BASE-T> στο <Τύπος Ethernet>.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ναι>.
A131-036