Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή με χρήση καλωδίου LAN.
Στην συσκευή δεν περιλαμβάνεται δρομολογητής και καλώδιο LAN, επομένως πρέπει να τα προμηθευτείτε ξεχωριστά.
Η συσκευή υποστηρίζει 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
Για την πραγματοποίηση σύνδεσης με 100BASE-TX/10BASE-T, χρησιμοποιήστε ένα ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων κατηγορίας 5. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα ενισχυμένο ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων κατηγορίας 5 για την πραγματοποίηση σύνδεσης με 1000BASE-T.
Εάν χρησιμοποιηθούν μαζί συσκευές που υποστηρίζουν 1000BASE-T, 100BASE-TX και 10BASE-T, απαιτείται συσκευή, όπως μεταγωγικός διανομέας, που υποστηρίζει όλους τους τύπους Ethernet που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
1
Συνδέστε τη συσκευή με ένα δρομολογητή μέσω ενός καλωδίου LAN.
Πιέστε το σύνδεσμο, μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
Σύνδεση σε ενσύρματο LAN για τη δευτερεύουσα γραμμή
Όταν έχει οριστεί η επιλογή <Ενσύρματο LAN + Ενσύρματο LAN> στο στοιχείο <Επιλογή Διασύνδεσης>, συνδέστε το ενσύρματο LAN για τη δευτερεύουσα γραμμή. <Επιλογή Διασύνδεσης>
1
Συνδέστε τον προσαρμογέα USB-LAN στη θύρα USB της συσκευής (βρίσκεται προς το πίσω μέρος, στη δεξιά πλευρά της συσκευής). Τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες τους
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση πολλών προσαρμογέων USB-LAN.
Για πληροφορίες σχετικά με τους προσαρμογείς USB-LAN που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
A131-02R