Σύνδεση με άλλες συσκευές

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή (διακομιστή Windows) ή σε Προηγμένη Θυρίδα άλλων εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών της Canon σε ένα δίκτυο. Η συσκευή μπορεί να εκτυπώνει/αποστέλλει δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στον συνδεδεμένο διακομιστή Windows ή στο Προηγμένη Θυρίδα.
Για να συνδέσετε τη συσκευή με τους χώρους αποθήκευσης άλλων εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών, απαιτείται και η διαμόρφωση των ρυθμίσεων των άλλων εκτυπωτών.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων> <Ρυθμίσεις Δικτύου>.
3
Καθορίστε το κάθε στοιχείο.
Καταχώριση εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών προς σύνδεση
Καταχωρήστε τον διακομιστή Windows ή το Προηγμένη Θυρίδα των άλλων εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών προς σύνδεση.
1
Πατήστε <Ρυθμίσεις Θυρίδας Δικτύου>  <Αποθήκευση>.
2
Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες και πατήστε <OK>.
<Όνομα>
Εισαγάγετε το όνομα του Προηγμένη Θυρίδα προς σύνδεση. Καθώς το όνομα που θα καταχωρήσετε εδώ θα εμφανίζεται στη λίστα τη στιγμή της πρόσβασης, εισαγάγετε ένα ευανάγνωστο όνομα.
<Πρωτόκολλο>
Επιλέξτε <SMB> ή <WebDAV>, ανάλογα με το αν ο διακομιστής Windows ή το Προηγμένη Θυρίδα του προορισμού είναι διαθέσιμο ως διακομιστής SMB ή WebDAV.
<Θέση>/<Όνομα Συστήματος>
Η ένδειξη <Θέση> θα εμφανιστεί όταν επιλέξετε <SMB> και η ένδειξη <Όνομα Συστήματος> θα εμφανιστεί όταν επιλέξετε <WebDAV> στις ρυθμίσεις πρωτοκόλλου.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση στο <Θέση> με τη μορφή «\\ (όνομα συστήματος ή διεύθυνση IP) \share» για σύνδεση σε κοινόχρηστο χώρο ή «\\ (όνομα συστήματος ή διεύθυνση IP) \users» για σύνδεση σε προσωπικό χώρο.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση στο <Όνομα Συστήματος> με τη μορφή «https:// (όνομα συστήματος ή διεύθυνση IP)» και πατήστε <Επόμενο>. Στη συνέχεια, εισαγάγετε «/share» για κοινόχρηστο χώρο ή «/users» για προσωπικό χώρο στο <Διαδρομή Φακέλων>.
Να καταχωρείτε μόνο το Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή έναν διακομιστή Windows που ανοίγει εξωτερικά, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή.
Έλεγχος των πρωτοκόλλων επικοινωνίας
Επαλήθευση του πιστοποιητικού κατά τη σύνδεση
A131-03S