Registriranje skupina korisnika

Registrirajte skupine korisnika. Popise adresa skupina korisnika možete dijeliti između skupina registriranih korisnika.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Kliknite [Add Group (Local Device Users)...] ili [Add Group (Other Users)...].
Ako je postavljena autentikacija poslužitelja, odaberite [Add Group (Other Users)...].
Dodavanje skupina na lokalni uređaj
Dodavanje skupina na poslužitelj za autentikaciju
A139-0CW