Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Aby uruchomić Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), wprowadź adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej. Sprawdź adres IP przypisany do urządzenia przed rozpoczęciem tej czynności. Ustawianie adresu IP
Ze względów bezpieczeństwa nie można zalogować się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przy użyciu domyślnego hasła (7654321) administratora. Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) po zmianie hasła administratora z panelu sterowania.
<Ustaw>  <Ustawienia Zarządzania> <Zarządzanie Użytkownikiem> <Zarządzanie Uwierzytelnianiem> <Ustaw hasło administratora> zmień hasło dla użytkownika „Administrator”
Nie należy zapominać hasła. Jeżeli zapomnisz hasła należy skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Jeżeli zarówno urządzenie jak i Active Directory są ustawione, jako urządzenia uwierzytelniające (Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających), godzina ustawiona w Active Directory musi być taka sama, jak godzina ustawiona w urządzeniu.
Korzystanie z szyfrowania TLS dla komunikacji
Jeżeli chcesz zaszyfrować komunikację interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), skonfiguruj klucz TLS i certyfikat (Konfiguracja klucza i certyfikatu dla protokołu TLS), przejdź do ustawień <Ustawienia zdalnego interfejsu użytkownika> (<Ustawienia zdaln. interfejsu użytkownika>) i dla <Użyj TLS> ustaw <Włącz>. Następnie, wyłącz i włącz urządzenie.
Logowanie do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) za pomocą domyślnego hasła administratora
Można także zezwolić na logowanie do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) za pomocą domyślnego hasła administratora. Ustawianie zasad haseł

Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres IP urządzenia i naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze.
W polu adresu wprowadź http://<adres IP urządzenia>/.
Jeżeli wykorzystywany jest adres IPv6, wprowadź adres IP w kwadratowych nawiasach ([ ]) (Przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie włącza się
Jeżeli ekran logowania nie jest wyświetlany w punkcie 3 tej procedury, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (cache) i wprowadź adres IP ponownie.
Wyświetlany jest komunikat związany z bezpieczeństwem
Jeżeli komunikacja z interfejsem Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest szyfrowana, może zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Jeżeli nie występują żadne problemy z certyfikatem lub ustawieniami TLS, możesz kontynuować korzystanie z przeglądarki.
3
Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Wprowadź zarejestrowaną nazwę użytkownik i hasło w [Nazwa Użytkownika] oraz [Hasło], wybierz login docelowy w [<User Name>] i naciśnij [Zaloguj się (Gość)].
Jeżeli wyświetlane jest [Miejsce docelowe logowania:], niezarejestrowani użytkownicy mogą skorzystać z tego funkcji i zalogować się jako użytkownicy ogólni.
Dzięki niektórym ustawieniom uwierzytelniania, Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) może pomijać ekran logowania i wyświetlać od razu ekran główny (strona główna). Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
Jeśli włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe
4
Sprawdź, czy strona główna interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest wyświetlana. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
Podczas korzystania z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) do obsługi urządzenia, nie należy korzystać z przycisku [Powrót] przeglądarki. Jeżeli skorzystasz z przycisku [Powrót] strona może być zmieniana nieprawidłowo.

Ustawianie limitu czasu po zalogowaniu się do Zdalnego interfejsu użytkownika

Użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, jeżeli przez określony czas od zalogowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie zostaną wykonane żadne działania. Można ustawić czas, po upływie którego następuje wylogowanie użytkownika.
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) [Ustawienia/Rejestracja] [Ustawienia Sieciowe] [Ustawienia sesji] [Limit czasu po zalogowaniu się do zdalnego interfejsu użytkownika] ustaw limit czasu po zalogowaniu [OK]

Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika

Ukazana poniżej strona główna jest wyświetlana po zalogowaniu się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). W tym rozdziale opisano elementy wyświetlane na stronie portalu oraz podstawowe czynności.
Niektóre elementy i funkcje są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się jako administrator.
Jeżeli wielu użytkowników korzysta jednocześnie z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) lub panel sterowania urządzenia jest używany jednocześnie ze Zdalnym interfejsem użytkownika, aktywna będzie ostatnia operacja.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlany jest aktualny status urządzenia wraz z informacjami na temat błędów, materiałów eksploatacyjnych itd.

Język

Możesz zmienić język, w którym wyświetlany jest Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Wyloguj się]

Wyloguj się z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i wróć do strony logowania.

[E-mail do menedżera systemu]

Utwórz wiadomość e-mail, która zostanie przesłana do administratora. Adres e-mail administratora można ustawić w [Ustawienia/Rejestracja]  [Zarządzanie Użytkownikiem]  [Ustawienia informacji o menedżerze systemu/ osobie kontaktowej].

[Monitor stanu/Anuluj]

Służy do sprawdzania stanu zadań lub do anulowania przetwarzania. Możesz również sprawdzić szczegółowe informacje na temat ilości pozostałego papieru i toneru itp. Sprawdzanie statusu i dzienników

[Ustawienia/Rejestracja]

Możesz zmienić ustawienia urządzenia. Możesz zapisać szczegóły ustawień na komputerze lub importować je z komputera do urządzenia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
Możesz skorzystać z panelu sterowania lub interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby zmienić większość ustawień urządzenia, jednakże niektóre ustawienia mogą być zmieniane wyłącznie z poziomu określonego elementu sterowania.

[Podstawowe narzędzia]

Można drukować dokumenty.
Bezpośrednie drukowanie plików bez ich otwierania

[Narzędzia zarządzania]

Można zarządzać aplikacjami.

[Ustawienia wyświetlania portalu]

Można zmienić układ oraz kolejność wyświetlania przycisków [Podstawowe narzędzia] oraz [Narzędzia zarządzania] na stronie portalu.

Komunikaty/obsługa

Wyświetlane są komunikaty administratora oraz linki do informacji na temat obsługi urządzenia. Wyświetlanie komunikatów przesyłanych przez administratora
Aby zaktualizować aktualną stronę o najnowsze informacje, naciśnij .
A159-065