<Raport Wydruków>

W tej sekcji opisano ustawienia dotyczące drukowania raportów.
<Drukowanie Dwustronne>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Ustawienia domyślne dla raportu wyj.>
Można drukować raporty, takie jak historia drukowania i lista ustawień, przy użyciu funkcji drukowania dwustronnego.
<Lista Danych Użytkownika>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Na liście można sprawdzić ustawienia urządzenia i ich aktualne wartości.
<Lista danych użytkowników sieci>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Na liście można sprawdzić ustawienia sieciowe urządzenia i ich aktualne wartości. Drukowane są także informacje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak filtr adresów i ustawienia IPSec.
<Raport zarządzania połączeniami>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Można wydrukować raport, aby sprawdzić historię wiadomości e-mail otrzymanych za pośrednictwem urządzenia, w tym temat i datę/godzinę odbioru.
<Lista Wykonanych Stron>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Można wydrukować raport, aby sprawdzić liczbę wydruków* dla każdego użytkownika (ID wydziału) w funkcji Zarządzanie ID wydziału.
* W tym raporcie liczby są oparte na wydrukowanych stronach danego arkusza. Przykładowo, licznik wyświetli 1, jeżeli drukujesz na jednej stronie danego arkusza i odpowiednio 2, jeżeli drukujesz na obu stronach danego arkusza.
<Raport Licznika>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Można wydrukować raport, aby sprawdzić całkowitą liczbę wszystkich wydrukowanych stron.
<Lista rejestru drukowania>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
W raporcie można sprawdzić następującą historię drukowania.
Historia dokumentów wydrukowanych z komputera
Historia otrzymanych i wydrukowanych wiadomości e-mail
Historia drukowania list ustawień i raportów
<Lista Polityki IPSec>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Można sprawdzić listę ustawień dla zasad IPSec zarejestrowanych w urządzeniu.
<Informacje systemu MEAP>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Można sprawdzić listę informacji na temat aplikacji zainstalowanych w urządzeniu i niektórych aplikacji systemowych.
<Importuj raport wyniku>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
W raporcie można sprawdzić wyniki importowania.
<Raport rejestru kaset z tonerem>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
W raporcie można sprawdzić historię użycia zasobników z tonerem.
<PCL>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Na liście można sprawdzić ustawienia PCL urządzenia, ich bieżące wartości oraz dostępne czcionki.
<PS>
<Ustaw>  <Raport Wydruków>  <Drukuj listę>
Na liście można sprawdzić ustawienia PS urządzenia, ich bieżące wartości oraz dostępne czcionki.
A159-09C