Prezeranie príručky Užívateľská príručka

Táto časť popisuje značky, tlačidlá, obrazovky a ďalšie položky používané v príručke Užívateľská príručka. Varovania a upozornenia sú tiež uvedené v príručke „Dôležité bezpečnostné pokyny“ dodanej so zariadením. Pozrite si aj tieto pokyny.
Označenia
Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, obmedzení, manipulácie so strojom, užitočné tipy a iné informácie sú označené pomocou nižšie zobrazených označení.
Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. Aby ste zaistili bezpečné používanie zariadenia, dodržiavajte tieto výstrahy.
Označuje preventívne opatrenie na zabránenie riziku zranenia osôb alebo poškodenia majetku (s výnimkou zlyhania produktu) v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia. Aby ste zaistili bezpečné používanie zariadenia, dodržiavajte tieto upozornenia.
Označuje operáciu, ktorú nesmiete vykonať. Pozorne si prečítajte tieto informácie a nikdy opísané operácie nevykonávajte.
Označuje dôležité prevádzkové požiadavky a obmedzenia, ktoré by ste mali pri používaní tohto zariadenia vždy dodržiavať. Vždy dodržiavajte tieto dôležité pokyny, aby ste predišli poruchám, chybám alebo poškodeniu majetku v dôsledku nesprávnej obsluhy zariadenia.
Označuje vysvetlenie spôsobu používania, prípadne obsahuje ďalšie vysvetlenie spôsobu používania.
Označuje užitočné funkcie alebo tipy na používanie stroja.
Klávesy a tlačidlá
Klávesy na ovládacom paneli a tlačidlá na obrazovke počítača sú zobrazené takto.
Typ
Príklad
Tlačidlá na ovládacom paneli
Nastavenia zobrazené na ovládacom paneli
<Nastavenia funkcie>
<Zrušiť?>
Tlačidlá a iné textové rozhrania zobrazené na displeji počítača
[Predvoľby]
[OK]
//
Tlačidlá , a na ovládacom paneli sa používajú na výber cieľovej položky v nastaveniach, ale ich popis sa v príručke Užívateľská príručka nenachádza. Operácia výberu položky <XXXXX> použitím tlačidla alebo a stlačením tlačidla  je zobrazená, ako je uvedené nižšie v príručke Užívateľská príručka.
1
Vyberte položku <XXXXX>.
Obrazovka
Ak nie je uvedené inak, obrazovky použité v príručke Užívateľská príručka sú zo zariadenia C1538P II. V závislosti od operačného systému, ktorý používate, vzhľad obrazoviek použitých v tejto príručke sa môže čiastočne líšiť od skutočných obrazoviek. Vzhľad ovládača tlačiarne a softvéru sa tiež môže líšiť v závislosti od ich verzie.
Ilustrácie
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, ilustrácie použité v príručke Užívateľská príručka platia pre „C1538P II“.
A15J-003