Iestrēguša papīra izņemšana

Ja iestrēgst papīrs, ekrānā tiek parādīts ziņojums, iestrēgšanas vieta un veicamās darbības papīra izņemšanai. Ja, vadoties pēc ekrāna, joprojām nezināt, kā izņemt iestrēgušo papīru, skatiet Papīra iestrēgšanas vietas, lai izņemtu iestrēgušo papīru. Informāciju par piesardzības pasākumiem saistībā ar iestrēguša papīra izņemšanu skatiet sadaļā Svarīgi drošības norādījumi.
Iekārtā iestrēgušo papīru nevelciet ārā ar spēku. Ar spēku velkot papīru, var gūt savainojumus vai sabojāt iekārtas daļas.
Ja papīru nevar izņemt, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Pēc visa iestrēgušā papīra izņemšanas nekavējoties noņemiet rokas no iekārtas un papildaprīkojuma, lai rullīši neaizķertu apģērbu un rokas.
Piesardzības pasākumi iestrēguša papīra izņemšanai
Izņemot iestrēgušo papīru, neizslēdziet strāvu. Izslēdzot strāvu, tiek dzēsti dati, kas tiek drukāti.
Ja papīrs tiek saplēsts, pārliecinieties, ka ir izņemti visi gabaliņi.

Ja papīrs iestrēgst regulāri

Papīra iestrēgšanas vietas

Informācijai par papīra iestrēgšanas vietām un iestrēguša papīra izņemšanas metodēm skatiet tālāk redzamo attēlu un atsauces.
Papīrs var nebūt iestrēdzis vietā, kuru pārbaudāt. Pat tādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārbaudītu visas vietas.
Ekrāns, kas norāda uz iestrēgušu papīru, tiek paradīts atkārtoti, līdz izņemat iestrēgušo papīru.
Izņemiet papīru tikai no tās vietas, kas ekrānā ir norādīta kā papīra iestrēgšanas vieta. Pretējā gadījumā papīrs var iestrēgt citās vietās vai drukātajos dokumentos var būt trūkstošas lapas.
A157-01E