No es pot imprimir

Comproveu això primer

L'indicador de Processant/Dades (del tauler de control) parpelleja o està il·luminat?

Si parpelleja o està il·luminat, vol dir que hi ha un document que s'està processant o que està pendent de processar-se. Espereu que el procés acabi o seleccioneu el document que voleu prioritzar a la pantalla per comprovar l'estat d'impressió.
Comprovació de l'estat i el registre d'impressió
Impressió forçada de documents en l'equip

Es mostra algun missatge a la pantalla?

A la pantalla apareix un missatge si es produeix un error o un problema en utilitzar l'equip.
Apareix un missatge o un número que comença per "#" (codi d'error)

L'opció <Selecció auto.> està establerta en <Off>?

Per escollir el mode d'operació adequat, establiu totes les opcions o aquelles que utilitzeu en <Sí>. Per obtenir més detalls, consulteu Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II)) al lloc del manual en línia.

La impressió amb retenció obligatòria està activada?

Si hi està, és possible que els documents no s'imprimeixin, en funció de les opcions.
Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada

Imprimiu documents mitjançant un servidor d'impressió amb l'ordre LPR?

Si imprimiu contínuament dades PDF amb l'ordre LPR, executeu els treballs d'un en un segons l'interval establert a <Temps d'espera>. Per obtenir més detalls, consulteu Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II)) al lloc del manual en línia.
A14F-09S