Solucions per a cada missatge

Si es produeix un error durant la impressió, o si es produeix un problema de connexió de xarxa o de configuració, apareixerà un missatge a la pantalla de l'equip o a la pantalla de Remote UI (IU remota). Per obtenir informació detallada sobre cada missatge i solucions als problemes, consulteu els missatges següents.
MEMÒRIA PLENA 23
REBUTJAR TREBALL 27
TREBALL PLE 33
REBUTJAR MODE IMATGE 52
Could not verify the CRL.
Buffer retraçat ple D1
Buffer d'impr. div. ple D1
Buffer polígon ple D1
Error D0-nn (nn són dos caràcters alfanumèrics)
FONT PLENA FF
FM DL SIZE ERROR n (n és un caràcter alfanumèric)
FM DL SCALE ERROR n (n és un caràcter alfanumèric)
MEMÒRIA FONTS DL PLENA FM
ERROR ACCÉS FITXER FM
FM SC WORK MEM. ERROR n (n és un caràcter alfanumèric)
ERROR ALINEACIÓ FM
ERROR ANÀLISI FONT FM
MEMÒRIA FONTS PLENA FM
ERROR MEMÒRIA TREBALL FM
Error d'IEEE 802.1X. Est. info. aute. corr.
Error d'IEEE 802.1X. Sense resposta de la destinació.
Error d'IEEE 802.1X. No es pot anal el cer.
Error d'IEEE 802.1X. Certificat incorrecte.
Error d'IEEE 802.1X. Cert. aut. serv. cadu.
Error d'IEEE 802.1X. Canvieu la contrasenya d'autenticació.
Error d'IEEE 802.1X. Comproveu les opcions d'autenticació.
No es pot eliminar la clau predeterminada perquè l'usa TLS o altres opcions. Reviseu les opcions.
Error TCP/IP
Comproveu el TCP/IP.
Comproveu les opcions de TCP/IP. (Lín. pr.)
Comproveu les opcions de TCP/IP. (Sublínia)
Universal Print: error de comun. amb servidor
Universal Print: error d'autent. amb servidor
Universal Print: el certificat ha caducat.
Universal Print: error intern
Universal Print: impressora no registrada
Compro. adapt. LAN amb cable con. a port USB.
Error interv. Impr. XPS
Error dades imatge XPS
Memòria en cua plena XPS
Error dades XPS
Error imatge incompat. XPS
Error font XPS
Error dades pàgina XPS
Memòria plena XPS
Sense garantir qualit. Es recom. canv. XXXX. Compr. el núm. refer. del Monitor estat. 
No es troba el punt d'accés.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
S'ha produït un error. Consulteu l'administrador del sistema.
Prepareu un nou contenidor per al tòner residual (encara no cal reemplaçar-lo).
Canvieu el dipòsit de tòner residual.
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
La mida de paper adequada, A4, no està disponible.
Conflicte màscara de subxarxa
The default key is not set.
Connectat adaptad. LAN amb cable inutilitzab.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Temps de sessió esgotat. Espereu un moment i intenteu accedir de nou a la base de dades.
La connexió directa ha fin. per un error.
No es detecta correct. la info. sobre tòner restant. És possible que hàgiu col·locat un cartutx que no sigui Canon o un cartutx tnr amb el número de referència incorrecte.
No s'ha pogut desat perquè el nombre d'usuaris desats ha arribat al límit.
Inseriu cartutx de tòner a ranura color correcta.
No es pot reconèixer cart. tòner inserit. Traieu cart. tòner i torneu-lo col·locar; si no, info. sobre tòner restant no es detectarà correct.
El PIN introduït és incorrecte.
El servidor d'aut. no s'està executant. Consulteu l'admin. del sistema.
No es pot trobar el servidor d'auten. Consulteu l'admin. del sistema.
Accés anònim a serv. de aute. no permès. Contact. admin.
Info. del compte per iniciar sessió al serv. aute. no vàlid Contact. admin.
S'ha detectat un conflicte amb l'adreça IP
Detectat un conflic. amb l'adreça IP a la xarxa. (Línia principal)
S'ha detectat un conflicte amb l'adreça IP a la xarxa. (Sublínia)
Comproveu la connexió de la xarxa.
Comproveu la connexió de xarxa (línia ppal.)
Comproveu connexió de xarxa (línia secund.).
No es pot iniciar sessió perquè s'ha produït un error d'autenticació a la gestió d'ID de departaments. Consulteu l'administrador del sistema.
Entrada DLG no vàlida PDL
Error represent. DLG PDL
Error descon. DLG PDL
Memòria plena DLG PDL
Error assig. mem. DLG PDL
Orig. pos. descon. GL PDL
Resultat coord. GL PDL
Entrada GL no vàlida PDL
Compr. rang GL PDL
Memòria plena GL PDL
Error assig. mem. GL PDL
Error dades refer. IMG PDL
Error d'inicialització IMG PDL
Error processam. IMG PDL
Dades no vàlides IMG PDL
Memòria treball plena IMG PDL
Error de conversió nn PDL (on "nn" és un nom de mòdul)
Error PDF PDL
Error descod. dades PDF PDL
Memòria plena PDF PDL
Error processam. RIP PDL
Error XPS PDL
Error inicialitz. XPS PDL
Error represent. XPS PDL
Error compr. imatge PDL
Temps represent. PDL
Error transfer. dades PDL
Error accés reg. PDL
Prepareu el cartutx de tòner XXXX.
La contrasenya no compleix els req. de la directiva. Canvieu-la.
S'ha inserit un cartutx de tòner que no es pot usar amb aquest dispositiu, i la impressió no està disponible en aquest moment.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
Sense paper
A14F-0A2