הגדרת כתובת IPv4

קיימות שתי שיטות להגדרת כתובת IPv4: הקצאה אוטומטית באמצעות DHCP והזנה ידנית. בחר באחת מהשתיים בהתאם לסביבה שלך. בצע בדיקת התחברות על פי הצורך.

הגדרת כתובת IPv4

1
בחר באפשרות <Set> במסך <Home>. המסך <Home>
2
בחר <Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings>.
אם מופיע מסך להזנת PIN, הזן את ה-PIN הנכון. <Set Administrator PIN>
3
בחר <Use IPv4>‏ <On> כדי לאפשר את הגדרות IPv4.
4
בחר <IP Address Settings> והגדר כתובת IP.
ניתן גם להגדיר הן אחזור אוטומטי והן אחזור ידני. אם אתה מגדיר את שתיהן ומגדיר [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] בממשק המשתמש המרוחק, כתובת ה-IP שהוזנה ידנית תהיה בשימוש כאשר אחזור כתובת ה-IP האוטומטית ייכשל.
הקצאה אוטומטית של כתובת IP
1
בחר <IP Address Settings>‏  <Auto Acquire>.
2
בחר <Select Protocol>‏ <DHCP>.
3
בדוק ש-<Auto IP> הוגדר <On>.
אם נבחר <Off>, שנה את ההגדרה ל-<On>.
4
בחר <Apply‎>.
אם תלחץ על <Auto IP>, כתובת ה-IP הזמינה היא זו שבחיפוש באופן אוטומטי ברשת (LAN) ומוקצה הערך עבור כל פריט. פונקציה זו מקצה כתובת IP בלי להשתמש בשרת DHCP. אולם, תקשורת מחוץ לטווח הנתב אינה זמינה.
בסביבה שבה לא ניתן להשתמש באפשרויות <DHCP> ו- <Auto IP>, אם נבחרת אחת מהשתיים, מתרחשת תקשורת לא שימושית מכיוון שהמכשיר ינסה לבדוק אם השירות ניתן ברשת.
כתובות IP שהוקצו באמצעות DHCP עוקפות את הכתובת שהתקבלה דרך Auto IP‏.
הגדרה באמצעות הזנה ידנית
1
קבע את התצורה של הגדרה כדי להשבית הקצאה אוטומטית.
בחר <Auto Acquire>, והגדר את <Select Protocol> ואת <Auto IP> לאפשרות <Off>.
2
בחר <Manually Acquire‎>.
3
הזן את כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, וכתובת השער.
הזן ערכים אלו בכל אחד מהחלונות באמצעות מקשי המספרים ולאחר מכן לחץ על .

ביצוע בדיקת חיבור עבור כתובת IPv4

כאשר המכשיר מחובר היטב, ניתן להציג את ממשק המשתמש המרוחק מהמחשב (הפעלת ממשק המשתמש המרוחק). ניתן לבצע בדיקת חיבור בלוח הבקרה של המכשיר.
<Set>‏ <Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings>‏  <PING Command>‏  הזן את הכתובת של התקן אחר כלשהו הנמצא בשימוש 
כאשר המכשיר מחובר כהלכה, מוצגת ההודעה <Received response from host.‎>.
גם אם כתובות IP מוגדרות כהלכה, אם המכשיר מחובר לרכזת רשת ממתגת, יתכן שהמכשיר אינו מחובר לרשת. במקרה זה, יש לדחות את תזמון תחילת התקשורת של המכשיר ולנסות להתחבר מחדש. הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת
A14Y-02J