הגדרת ניתוב סטטי

באפשרותך להגדיר ניתוב סטטי כדי לקבוע את נתיב הרשת באופן ידני.
לדוגמה, בעת שליחת נתונים ממכשיר המחובר לרשתות אחרות דרך נתב עם הקו הראשי וגם הקו המשני, ניתן לשלוח את הנתונים דרך השער של הקו המשני במקום השער של הקו הראשי שבו נעשה שימוש בדרך כלל.
*1 שער הקו הראשי
*2 שער הקו המשני
*3 הגדרות ניתוב סטטי
בעת התחברות לרשת אחרת דרך נתב, הזן את כתובת השער תחת [IPv4 Settings]/[Sub Line Settings: Basic Settings] מראש. הגדרת כתובת IPv4קביעת כתובת IPv4 של הקו המשני
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏ [Static Routing Settings].
4
בחר באפשרות [Use Static Routing].
5
לחץ על [Register] בשורת פרטי הניתוב הסטטי לצורך רישום.
[Edit] או [Delete] מוצגים עבור שורות שכבר נרשם בהן מידע.
6
הזן [Destination Address] וגם [Gateway Address]‏ לחץ על [OK]‏ [OK].
לחץ על כל אחד מהלחצנים והזן את ההגדרה הדרושה.
סדר הנתיב מוצג תחת [Priority] במסך הגדרות הניתוב הסטטי.
באפשרותך לרשום עד 16 התקנים שניתן לחבר.
ההצלחה/הכישלון של הגדרות הניתוב הסטטי מוצגים תחת [Routing Registration].
כאשר כישלון מוצג תחת [Routing Registration], בחר בהגדרות הניתוב הסטטי שנכשל והגדר שוב את הכתובת ואת כתובת השער.
A14Y-02Y