ניקוי חסימות נייר

אם נייר נתקע, מוצגת הודעה במסך ומוצגים מיקום חסימת הנייר וההליך לניקויו. אם אינך יודע כיצד לנקות חסימת נייר מצפייה במסך, ראהמקומות של חסימת נייר לניקוי חסימת נייר. למידע אודות אמצעי הזהירות שיש לנקוט בעת ניקוי חסימות נייר, יש לעיין בסעיף ‏הוראות בטיחות חשובות.
אל תוציא בכוח נייר שנתקע במכשיר. הוצאה בכוח של הנייר עלולה לגרום לפציעה או לנזק בחלקים של המכשיר.
אם לא ניתן להסיר את הנייר, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
לאחר של חסימות הנייר פונו, הסר את ידיך מיד מהמכשיר ומהציוד האופציונלי כדי שבגדיך וידיך לא ייתפסו בגלגלות.
אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת פינוי חסימות נייר
בעת ניקוי חסימות נייר, אל תכבה את החשמל. הנתונים הממתינים לעיבוד יימחקו בעת הכיבוי.
במקרה שהנייר נקרע, הקפד להוציא את פיסות הנייר שנקרעו כדי שלא יישאר נייר קרוע כלל.

אם מתרחשות חסימות לעתים קרובות

מקומות של חסימת נייר

למידע על מיקומי חסימת הנייר ושיטת פינוי חסימות הנייר, עיין בתרשים ובהפניות הבאות.
ייתכן שלא יהיה נייר במיקום שאתה בודק. גם במקרה זה, פעל לפי ההוראות שבמסך כדי לבדוק את כל המיקומים.
המסך מציין שיש חסימת נייר מוצג שוב ושוב עד שתפנה את חסימת הנייר.
אין להסיר נייר ממיקום אחר למעט זה המוצג כמיקום חסימת נייר במסך. הדבר עלול לגרום לחסימות נייר במקומות אחרים או לדפים חסרים במסמכים היוצאים.
A14Y-01E