Ustawianie połączenie poprzez określenie szczegółowych ustawień

Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zabezpieczeń lub jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego innymi metodami jest niemożliwe, można ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia bezprzewodowego LAN. Należy wcześniej sprawdzić i zapisać informacje dotyczące identyfikatora SSID, klucza sieciowego, standardu bezpieczeństwa lub metody uwierzytelniania/szyfrowania itp. Sprawdzanie SSID i klucza sieciowego
1
Wybierz <Ustaw> na ekranie <Ekran główny>. Ekran <Ekran główny>
2
Wybierz <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Ustawienia SSID>.
3
Wybierz <Wprowadź ręcznie> i wprowadź sprawdzony SSID.
Wprowadź identyfikator SSID, a następnie wybierz <Zastos.>.
Instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu, patrz Wprowadzanie znaków.
4
Określ ustawienia zabezpieczenie w <Ustaw. zabezpieczeń>.
Korzystanie z WEP
1
Wybierz <WEP>.
2
Wybierz metodę uwierzytelniania.
Aby korzystać z klucza WEP jako hasła, wybierz <Klucz współdzielony>.
W przypadku wybrania opcji <System otwarty>, jeśli router bezprzewodowy używa uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego, podczas połączenia wystąpi błąd uwierzytelniania. Jeśli tak się stanie, urządzenie automatycznie zmienia ustawienie na <Klucz współdzielony> i ponawia próbę nawiązania połączenia.
3
Wybierz klucz WEP, który chcesz edytować.
Wybierz <Ed. klucz WEP> wybierz dowolną opcję od <Klucz WEP 1> do <Klucz WEP 4>.
Można zarejestrować maksymalnie cztery klucze WEP.
4
Wprowadź sprawdzony klucz sieciowy.
Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastos.>.
5
Wybierz klucz WEP, który ma być użyty.
Wybierz <Wybierz klucz WEP> i wybierz klucz WEP, który był edytowany.
Korzystanie ze standardu WPA-PSK, WPA2-PSK lub WPA3-SAE
1
Wybierz <WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE> lub <WPA3-SAE>.
2
Wybierz metodę szyfrowania.
Aby urządzenie automatycznie wybierało AES-CCMP lub TKIP celem dopasowania do ustawień rutera bezprzewodowego, naciśnij na <Aut.>.
Jeżeli w kroku 1 wybrano opcję <WPA3-SAE>, należy przejść do następnego kroku.
3
Wprowadź sprawdzony klucz sieciowy.
Wprowadź klucz sieciowy, a następnie wybierz <Zastos.>.
Korzystanie ze standardu WPA-EAP, WPA2-EAP lub WPA3-EAP
1
Wybierz <WPA/WPA2-EAP>.
2
Wybierz <Tak> na ekranie potwierdzenia.
5
Wybierz <Tak> na ekranie potwierdzenia.
 Po wykryciu rutera bezprzewodowej sieci LAN i zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
A15A-02F