Základný postup vkladania papiera

Táto časť obsahuje informácie o všeobecnom postupe vkladania papiera (napríklad obyčajného papiera alebo recyklovaného papiera). Do zásuvky na papier vkladajte často používané typy alebo formáty papiera. Keď dočasne používate papier, ktorý nie je vložený do zásuvky na papier, vložte ho do mnohoúčelového priečinka.
V prípade voliteľnej jednotky Paper Feeder PF-D alebo Cassette Feeding Unit-AV postupujte podľa pokynov na vloženie papiera do zásuvky na papier.
Ak sa na obale používaného papiera nachádzajú pokyny, ktorou stranou treba papier vkladať do stroja, dodržte ich.
V závislosti od porezaného povrchu papiera môže pri jeho podávaní dôjsť k prekrytiu alebo zachyteniu papiera. Zmenou orientácie papiera a opätovným vložením môžete obmedziť účinok porezaného povrchu.
Ak sa minie papier a tlač sa zastaví, vložte novú sadu papiera. Po vložení novej sady papiera sa obnoví tlač.

Vkladanie papiera do zásuvky na papier

Orientácia papiera
V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o vkladaní dostupného papiera v správnej orientácii.
Papier
Orientácia
A4, B5, A5 (na šírku), A6, B6, Legal*, Letter, Statement, Executive, Oficio*, Brazil-Oficio*, Mexico-Oficio*, Government Letter, Government Legal*, Australia Foolscap*, Foolscap/Folio*, 16K, F4A*, Indian-Legal*, Vlastný (na šírku), Voľný (na šírku)
A5 (na výšku), Vlastný (na výšku), Voľný (na výšku)
* Je možné vkladať iba do voliteľného podávača Paper Feeder PF-D alebo Cassette Feeding Unit-AV.

Vloženie papiera štandardnej veľkosti

Pri vkladaní papiera, ktorého veľkosť sa nachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na papier, použite nasledujúci postup. V prípade papiera, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera, si pozrite časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti.
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Upravte polohu vodiacich líšt na veľkosť papiera, ktorý chcete použiť.
Stlačte páčku uvoľnenia () a vyrovnajte projekticu () na značku príslušnej veľkosti papiera.
3
Papier vložte tak, aby bol okraj stohu papiera zarovnaný s vodiacou lištou papiera na ľavej strane zásuvky na papier.
Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nahor.
Prelistujte poriadne stoh papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru limitu vloženia
Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu vloženia (). Vloženie príliš veľkého množstva papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť Vkladanie predtlačeného papiera.
4
Nastavte zásuvku na papier.
»
Prejdite na časť Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Voľná>. Ak vložíte do zariadenia papier iného formátu alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenie. Ak nezmeníte nastavenia formátu alebo typu papiera, zariadenie nebude môcť správne tlačiť.
Tlač na zadnú stranu vytlačeného papiera (2. strana obojstrannej strany).
Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte ho do mnohoúčelového priečinka stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor). Potom zvoľte typ papiera a v položke <Povoliť nastavenia pre 2. stranu 2-str. hárka?> vyberte možnosť <Áno>.
Používajte iba papier vytlačený týmto zariadením.
Nemôžete tlačiť na stranu, na ktorú sa už predtým tlačilo.

Vloženie papiera vlastnej veľkosti

Pri vkladaní papiera vlastnej veľkosti, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi značkami veľkosti papiera v zásuvke na papier, použite nasledujúci postup.
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
3
Papier vložte tak, aby bol okraj stohu papiera zarovnaný s vodiacou lištou papiera na pravej strane zásuvky na papier.
Stoh papiera vložte tak, aby bola strana, na ktorú chcete tlačiť, lícom nahor.
Prelistujte poriadne stoh papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru limitu vloženia
Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu vloženia (). Vloženie príliš veľkého množstva papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť Vkladanie predtlačeného papiera.
4
Vodiace lišty papiera vyrovnajte proti okrajom papiera.
Stlačte páčku uvoľnenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne vyrovnané s okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera vyrovnajte bezpečne proti okrajom papiera
Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie papiera.
5
Nastavte zásuvku na papier.
»
Prejdite na časť Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
Ak vložíte do zariadenia papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia formátu alebo typu papiera, zariadenie nebude môcť správne tlačiť.
Tlač na zadnú stranu vytlačeného papiera (2. strana obojstrannej strany).
Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte ho do mnohoúčelového priečinka stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor). Potom zvoľte typ papiera a v položke <Povoliť nastavenia pre 2. stranu 2-str. hárka?> vyberte možnosť <Áno>.
Používajte iba papier vytlačený týmto zariadením.
Nemôžete tlačiť na stranu, na ktorú sa už predtým tlačilo.

Vkladanie papiera do mnohoúčelového priečinka

Orientácia papiera
V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o vkladaní dostupného papiera v správnej orientácii.
Papier
Orientácia
A4, B5, A5 (na šírku), A6, B6, Legal, Letter, Statement, Executive, Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap/Folio, 16K, F4A, Indian-Legal, 3" x 5", Vlastný (na šírku), Voľný (na šírku), Postcard, Reply Postcard, 4 on 1 Postcard, Envelope
A5 (na výšku), Vlastný (na výšku), Voľný (na výšku)
1
Otvorte kryt.
2
Vytiahnite zásobník papiera.
3
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
4
Vložte papier do mnohoúčelového priečinka, až kým sa papier nezastaví.
Vložte papier tak, aby bola tlačová strana lícom dole.
Prelistujte poriadne stoh papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru limitu vloženia pre maximálne množstvo papiera
Skontrolujte, či vložený stoh papiera nepresahuje značky limitu papiera (). Vloženie príliš veľkého množstva papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
Ak používate obálky, pohľadnice alebo papier s logom, dávajte pri ich vkladaní do zdroja papiera pozor na orientáciu papiera.
Vkladanie obálok
Vkladanie pohľadníc
Vkladanie predtlačeného papiera
5
Vodiace lišty papiera vyrovnajte proti okrajom papiera.
Stlačte páčku uvoľnenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne vyrovnané s okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera vyrovnajte bezpečne proti okrajom papiera
Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie papiera.
»
Prejdite na časť Zadanie veľkosti a typu papiera v mnohoúčelovom priečinku
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
Ak vložíte do zariadenia papier iného formátu alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenie. Ak nezmeníte nastavenia formátu alebo typu papiera, zariadenie nebude môcť správne tlačiť.
Tlač na zadnú stranu vytlačeného papiera (2. strana obojstrannej strany).
Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte ho do mnohoúčelového priečinka stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor). Potom zvoľte typ papiera a v položke <Povoliť nastavenia pre 2. stranu 2-str. hárka?> vyberte možnosť <Áno>.
Používajte iba papier vytlačený týmto zariadením.
Nemôžete tlačiť na stranu, na ktorú sa už predtým tlačilo.
A15K-00S