Tiek parādīts paziņojums, kas aicina sazināties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi

Ja problēmas rezultātā ir traucēta iekārtas normāla darbība, skārienekrānā tiek parādīts ziņojums. Skatiet uzziņas informāciju atbilstoši parādītajam ziņojumam.

Ja tiek parādīts paziņojums, kas aicina sazināties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi

1
Restartējiet iekārtu.
Nospiediet strāvas padeves slēdzi, lai izslēgtu strāvu (Iekārtas izslēgšana), uzgaidiet vismaz 10 sekundes un pēc tam atkārtoti ieslēdziet iekārtu (Iekārtas ieslēgšana).
Ņemiet vērā, ka, izslēdzot strāvu, tiek dzēsti dati, kas gaida apstrādi.
2
Ja joprojām tiek parādīts ziņojums, sagatavojiet šādu informāciju.
Produkta nosaukums
Izplatītājs vai servisa pārstāvis, pie kura iegādājāties iekārtu
Problēma (konkrētā darbība, kuru veicāt, tās rezultāts, simptomi utt.)
Ekrānā attēlotais kods
3
Izslēdziet iekārtas strāvas padevi, atvienojiet kontaktspraudni un sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Nepievienojiet un neatvienojiet strāvas kabeli ar mitrām rokām, jo tas var izraisīt elektrošoku.
Atvienojot strāvas kabeli, vienmēr turiet to aiz kontaktdakšas. Velkot aiz kabeļa, var pārraut izolāciju vai citādi sabojāt strāvas kabeli. Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas var būt par cēloni strāvas noplūdei un tādējādi izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

Ja tiek parādīts ziņojums <Krāsu druka pašreiz nav pieejama.>

Jūs nevarat izmantot krāsu drukāšanas funkcijas, jo to lietošana ir ierobežota. Taču varat izmantot melnbaltās drukāšanas funkcijas. Pēc nepieciešamības mainiet ar drukāšanu saistītos iestatījumus.
A158-0A2