<Adjust Image Quality>

סעיף זה מסביר כיצד לכוונן את איכות התמונה לצורך הדפסה.
<Full Calibration>
<Set>‏ <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>
השתמש בפונקציה זו כדי לתקן את אי התאמת הצבעים והבדל הגוון אם הם מתרחשים בהדפסת POP.
<Settings for Auto Full Calibration>
<Set>‏ <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>
המכשיר מבצע כוונון אוטומטי (כיול) כדי למנוע רישום שגוי של צבעים ולוודא שעוצמת הצבע המקורית תופק כהלכה. ניתן להגדיר את התזמון והתדירות של ביצוע הכיול. כוונון אוטומטי של רישום הצבע ושל עוצמת הצבע
<Adjust Print Position>
<Set>‏ <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>
ניתן לכוונן את מיקום ההדפסה כאשר ההדפסה נוטה לצד אחד או חורגת מטווח ההדפסה. התאמת מיקום ההדפסה
<Adjust Toner Volume Used for Color Print>
<Set>‏ <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>
על-ידי כוונון כמות הטונר המשמש להדפסה בצבע, ייתכן שתוכל למזער בעיות כגון הופעת פסים וחריגות. הפחתת שימוש בטונר בעת הדפסה בצבע
<Waterdrop Pattern Prevention Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ניתן להגדיר את ההגדרה <Waterdrop Pattern Prevention Mode> כאשר מופיעים נתזים, כתמים לבנים, פסים וכדומה על גבי תמונות halftone במשימות הדפסה דו-צדדיות. מיד לאחר הפעלת המכשיר בסביבת טמפרטורה נמוכה, אם העתק תמונות ה-halftone בתדפיס שונה באופן משמעותי ממסמך המקור, הגדר מצב זה לאפשרות <On>.
<Correct Color Shift>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
במקרה של אי-התאמת צבעים, הגדרת האפשרות כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Adjust Fixing Temperature>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ניתן למזער את בעיות איכות התמונה עקב טמפרטורה לא מתאימה של יחידת הקיבוע על-ידי כוונון טמפרטורת יחידת הקיבוע.
<Curl Prevention Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ניתן להגדיר את ההגדרה <Curl Prevention Mode> כדי למזער את הסתלסלות קצה הנייר עקב החום והלחץ שנוצרים כתוצאה מיחידת הקיבוע במהלך ההדפסה.
<Paper Slipping Prevention Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ייתכן שהנייר לא הוזן כהלכה כאשר איכות ההדפסה או התדפיס קטנה יותר, בהתאם לסביבת השימוש.
<Auto Clean Secondary Transfer Roller>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
גלגלת ההעברה המשנית נוקתה לאחר ביצוע משימת הדפסה שהוגדרה בגודל חופשי. הגדר הגדרה זאת כאשר הצד האחורי של הנייר מלוכלך.
<White Streak Prevention Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
פסים לבן (קווים) עשויים להופיע על תמונות מודפסות. במקרה כזה, ייתכן שהגדרת פריט זה כ-<On> תפתור את הבעיה.
<Reduce Drum Streak>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
במקרה של הופעת פסים על תדפיסים, הגדרת האפשרות כ-<On> עשויה לפתור את הבעיה.
<Correct Fixing When Using Plain Paper>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ייתכן שיופיעו כתמים בתמונה המודפסת, תלוי בסוג הנייר ובסביבת השימוש. הגדרה זאת עשויה לשפר בעיה זאת.
<Corr. Tail End Fix. When Using Plain Ppr>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ייתכן שהצבעים יהיו כהים יותר בקצוות של התמונות המודפסות משום שהטונר לא מקובע במקומו כהלכה. הגדרה זאת עשויה לשפר בעיה זאת.
<Plain Paper Fill Area Image Adjust. Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ייתכן שאיכות הגימור תהיה טובה יותר על-ידי הפעלת הגדרה זאת בעת שימוש בנייר פשוט בעל פני שטח חלקים.
<Heavy Paper Fill Area Image Adjust. Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ייתכן שאיכות הגימור תהיה טובה יותר על-ידי הפעלת הגדרה זאת בעת שימוש בנייר כבד ללא פני שטח חלקים.
<Envelope Sealing Prevention Mode>
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Special Processing>
ניתן להגדיר את ההגדרה <Envelope Sealing Prevention Mode> כדי למנוע מהדבק שבמעטפה לזלוג ולאטום את המעטפה עקב החום והלחץ שנוצרים כתוצאה מיחידת הקיבוע במהלך הדפסה על מעטפות.
A150-08W