Preferences

ניתן להגדיר פריטים מסוימים באמצעות ממשק המשתמש המרוחק. השתמש בלוח הבקרה של המכשיר כדי להגדיר פריטים שלא ניתן להגדיר באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
ייתכן שהשמות יהיו שונים בממשק המשתמש המרוחק.
A150-075