تجهیزات اختیاری

با ترکیب گزینه‌ها، می‌توانید به‌طور مؤثرتری از عملکردها استفاده کنید.

Paper Feeder PF-D

کاغذ پرکاربرد را در کشوی کاغذ این محصول بارگذاری کنید. Paper Feeder PF-D

Cassette Feeding Unit-AV

کاغذ پرکاربرد را در کشوی کاغذ این محصول بارگذاری کنید. Cassette Feeding Unit-AV
A14X-01L