درباره دستگاه

این بخش اطلاعات مهمی در خصوص استفاده از دستگاه، ازجمله قطعات و روش‌های بارگذاری کاغذ ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات درباره موضوعاتی مانند روش‌های تعمیر و نگهداری واحد اصلی، رسیدگی به گیر کردن کاغذ و مشخصات دستگاه به این بخش مراجعه کنید.

قطعات و عملکرد آنها

این بخش، قطعات داخلی و خارجی دستگاه و عملکردهای آنها را توضیح می‌دهد.

روشن کردن دستگاه

این بخش نحوه روشن یا خاموش کردن دستگاه را توضیح می‌دهد.

بارگذاری کاغذ

این بخش نحوه بارگذاری کاغذ در کشوی کاغذ و سینی چندمنظوره را توضیح می‌دهد.

تعمیر و نگهداری واحد اصلی

این بخش نگهداری و مدیریت دستگاه را توضیح می‌دهد؛ مانند تمیز کردن منظم و تعویض مواد مصرفی.

برطرف کردن گیر کاغذ

این بخش توضیح می‌دهد که چگونه گیر کردن کاغذ را که در زمان استفاده از دستگاه روی می‌دهد، برطرف کنید.

گزینه‌ها

برای بررسی تجهیزات اختیاری جهت استفاده مؤثرتر از دستگاه به این بخش مراجعه کنید.

مشخصات دستگاه

برای اطلاع از ویژگی‌های واحد اصلی و واحدهای تجهیزات اختیاری به این بخش مراجعه کنید.
A14X-007