بارگذاری کاغذ

این بخش نحوه بارگذاری کاغذ مورد ‌استفاده برای چاپ را توضیح می‌دهد. در این بخش می‌توانید اطلاعاتی درباره نحوه تعیین اندازه و نوع کاغذ برای کاغذهای بارگذاری شده به دست آورید.

عملیات بارگذاری کاغذ

این بخش نحوه بارگذاری کاغذ در کشو و سینی چندمنظوره را توضیح می‌دهد.

مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ

در این بخش نحوه تعیین اندازه و نوع کاغذ برای کاغذهای بارگذاری شده در منبع کاغذ توضیح داده می‌شود.
A14X-00L