چاپ از رایانه

این بخش عملیات چاپ اصلی را از رایانه با استفاده از نصب درایور چاپگر شرح می‌دهد.

راهنمایی درباره درایور چاپگر

با کلیک روی [Help] (Window) یا  (Mac OS) در صفحه تنظیم درایور چاپگر، "صفحه راهنما" نشان داده می‌شود. برای اطلاعاتی که در ‏راهنمای کاربر موجود نیست، ازجمله ویژگی‌های درایور و نحوه تنظیم این ویژگی‌ها، به "راهنما" مراجعه کنید.

عملیات اصلی چاپ

این بخش روند اصلی چاپ از رایانه را شرح می‌دهد.
1
سندی را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
2
دستگاه را انتخاب کنید و روی [Preferences] یا [Properties] کلیک کنید.
3
در صورت نیاز تنظیمات چاپ را مشخص کنید و روی [OK] کلیک کنید.
در صورت نیاز به برگه‌های دیگر بروید تا تنظیمات چاپ مورد نظر را مشخص کنید.
4
روی [Print] یا [OK] کلیک کنید.
چاپ شروع می‌شود.
اگر بخواهید لغو کنید، به لغو چاپ مراجعه کنید.
1
سندی را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
2
دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید.
3
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
پس از انتخاب صفحه تنظیم از لیست کشویی، هر صفحه را برای چاپ تنظیم کنید.
4
روی [Print] کلیک کنید.
چاپ شروع می‌شود.
اگر بخواهید لغو کنید، به لغو چاپ مراجعه کنید.
A14X-03R