تنظیم تاریخ/زمان

تاریخ و زمان را برای دستگاه تنظیم کنید. تاریخ و زمان به عنوان مرجع عملکردهایی استفاده می‌شود که زمان را تعیین می‌کنند برای همین باید به‌طور دقیق تنظیم شوند.

تنظیم منطقه زمانی

<Set>‏ <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Date/Time Settings>‏  <Time Zone>
UTC چیست؟
زمان هماهنگ جهانی (UTC) یک استاندارد زمان اولیه است که طبق آن جهان ساعت‌ها و زمان را تنظیم می‌کند. بسته به کشور یا ناحیه‌ای که دستگاه استفاده می‌شود این تفاوت زمانی وجود دارد. تنظیم منطقه زمانی UTC صحیح برای ارتباطات اینترنتی لازم است.

تنظیم تاریخ و زمان فعلی

<Set>‏ <Preferences>‏  <Timer/Energy Settings>‏  <Date/Time Settings>‏  <Current Date/Time Settings>
می‌توانید قالب نمایش زمان را تغییر دهید.
<Time Format>
همچنین می‌توانید مشخص کنید با استفاده از SNTP،‏ تاریخ و زمان به‌طور خودکار با سروری روی شبکه همگام‌سازی شوند. انجام تنظیمات SNTP
اگر نگران خطای ساعت هستید، هر چند وقت یک‌بار زمان دستگاه را تنظیم کنید.
A14X-025