Καταχώριση χαρτιού ελεύθερου μεγέθους (Χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους)

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως πέντε ελεύθερα μεγέθη χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Τα καταχωρημένα μεγέθη χαρτιού εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής μεγέθους χαρτιού για το συρτάρι χαρτιού ή τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. (Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ή Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων).
1
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Χαρτιού> στην <Αρχική> οθόνη. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Αποθήκευση Ειδικού Μεγέθους>.
3
Επιλέξτε ένα πλήκτρο από <S1> έως <S5> επιλέξτε <Αποθήκευση>.
Μπορείτε να αναθέσετε ένα ευκολομνημόνευτο όνομα σε ένα πλήκτρο επιλέγοντας <Μετονομασία>.
Εάν έχετε επιλέξει το καταχωρημένο πλήκτρο, επιλέξτε <Τροποποίηση>.
4
Ορίστε το μέγεθος χαρτιού.
Καθορίστε το μήκος της πλευράς <X> και της πλευράς <Y>. Επιλέξτε <X> ή <Y> για να καθορίσετε το μήκος κάθε πλευράς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή /.
5
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
A14L-013