Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη γενική μέθοδο τοποθέτησης χαρτιού, όπως απλό ή ανακυκλωμένο χαρτί. Τοποθετήστε συχνά χρησιμοποιούμενους τύπους ή μεγέθη χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού. Όταν χρησιμοποιείτε προσωρινά χαρτί που δεν έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού, τοποθετήστε το στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Για την προαιρετική επιλογή Paper Feeder PF-D ή Cassette Feeding Unit-AV, ακολουθήστε τη διαδικασία για το συρτάρι χαρτιού για να τοποθετήσετε χαρτί.
Εάν το πακέτο του χαρτιού αναφέρει οποιεσδήποτε οδηγίες σχετικά με την όψη με την οποία πρέπει να το τοποθετήσετε, ακολουθήστε τες.
Το χαρτί μπορεί να επικαλυφθεί κατά την τροφοδότηση ή να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού, ανάλογα με την επιφάνεια κοπής του χαρτιού. Εάν αλλάξετε τον προσανατολισμό του χαρτιού, η επιφάνεια κοπής ενδέχεται να μην επηρεάσει καθόλου την εργασία.
Εάν τελειώσει το χαρτί και σταματήσει η εκτύπωση, τοποθετήστε μια νέα δεσμίδα χαρτιού. Αφού τοποθετήσετε τη νέα δεσμίδα χαρτιού, η εκτύπωση θα επανεκκινήσει.

Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Προσανατολισμός χαρτιού
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, για να τοποθετήσετε το διαθέσιμο χαρτί με τον σωστό προσανατολισμό.
Χαρτί
Προσανατολισμός
A4, B5, A5 (οριζόντια), A6, B6, Legal*, Letter, Statement, Executive, Oficio*, Brazil-Oficio*, Mexico-Oficio*, Government Letter, Government Legal*, Australia Foolscap*, Foolscap/Folio*, 16K, F4A*, Indian-Legal*, Ειδικό (οριζόντια), Ελεύθερο μέγεθος (οριζόντια)
A5 (κατακόρυφα), Ειδικό (κατακόρυφα), Ελεύθερο μέγεθος (κατακόρυφα)
* Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο προαιρετικό στοιχείο Paper Feeder PF-D ή Cassette Feeding Unit-AV.

Τοποθέτηση χαρτιού τυπικού μεγέθους

Για να τοποθετήσετε χαρτί το μέγεθος του οποίου αναφέρεται στις σημάνσεις μεγέθους χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία. Για χαρτί το μέγεθος του οποίου δεν αναφέρεται στις σημάνσεις μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση χαρτιού ειδικού μεγέθους.
1
Τραβήξτε έξω την κασέτα χαρτιού, έως ότου σταματήσει.
2
Ρυθμίστε τις θέσεις των οδηγών χαρτιού στο μέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Πιέστε τον μοχλό απασφάλισης () για ευθυγράμμιση της προβολής () με την κατάλληλη σήμανση μεγέθους χαρτιού.
3
Τοποθετήστε το χαρτί έτσι ώστε η άκρη της στοίβας χαρτιού να ευθυγραμμίζεται με τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού.
Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.
Αερίστε καλά τη δεσμίδα χαρτιού και χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τα άκρα της.
Μην υπερβαίνετε τον οδηγό ορίου τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού δεν υπερβαίνει τη γραμμή ορίου τοποθέτησης (). Η τοποθέτηση πολύ μεγάλης ποσότητας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπο, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού.
4
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
»
Συνέχεια στην ενότητα Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού
Κατά την αλλαγή μεγέθους ή τύπου χαρτιού
Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού είναι <A4> και <Ελεύθ.>, αντίστοιχα. Εάν τοποθετήσετε διαφορετικό μέγεθος ή τύπο χαρτιού στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τη ρύθμιση. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το μέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού, η συσκευή δεν θα εκτυπώνει σωστά.
Εκτύπωση στην πίσω όψη ενός ήδη εκτυπωμένου χαρτιού (2η Όψη Σελίδας 2-Όψεων)
Μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί και τοποθετήστε το στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, με την πλευρά προς εκτύπωση προς τα κάτω (η εκτυπωμένη όψη προς τα πάνω). Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και επιλέξτε <Ναι> για <Ενεργοποίηση ρυθμίσ. για 2η όψη της σελ. 2-όψεων;>.
Να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε με αυτήν τη συσκευή.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πάνω στην ήδη εκτυπωμένη όψη.

Τοποθέτηση χαρτιού ειδικού μεγέθους

Για να τοποθετήσετε χαρτί ειδικού μεγέθους ή άλλο χαρτί το μέγεθος του οποίου δεν αναφέρεται στις σημάνσεις μεγέθους χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.
1
Τραβήξτε έξω την κασέτα χαρτιού, έως ότου σταματήσει.
2
Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού στις άκρες.
Πιέστε το μοχλό απασφάλισης για να σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα έξω.
3
Τοποθετήστε το χαρτί έτσι ώστε η άκρη της στοίβας χαρτιού να ευθυγραμμίζεται με τη δεξιά πλευρά του συρταριού χαρτιού.
Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω.
Αερίστε καλά τη δεσμίδα χαρτιού και χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τα άκρα της.
Μην υπερβαίνετε τον οδηγό ορίου τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού δεν υπερβαίνει τη γραμμή ορίου τοποθέτησης (). Η τοποθέτηση πολύ μεγάλης ποσότητας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπο, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού.
4
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τα άκρα του χαρτιού.
Πιέστε το μοχλό απασφάλισης και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα μέσα, μέχρι να ευθυγραμμιστούν προσεκτικά με τις άκρες του χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει σωστά τους οδηγούς χαρτιού στις άκρες του χαρτιού.
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκές χαρτιού.
5
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
»
Συνέχεια στην ενότητα Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού
Κατά την αλλαγή μεγέθους ή τύπου χαρτιού
Εάν τοποθετήσετε διαφορετικό μέγεθος ή τύπο χαρτιού στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το μέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού, η συσκευή δεν θα εκτυπώνει σωστά.
Εκτύπωση στην πίσω όψη ενός ήδη εκτυπωμένου χαρτιού (2η Όψη Σελίδας 2-Όψεων)
Μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί και τοποθετήστε το στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, με την πλευρά προς εκτύπωση προς τα κάτω (η εκτυπωμένη όψη προς τα πάνω). Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και επιλέξτε <Ναι> για <Ενεργοποίηση ρυθμίσ. για 2η όψη της σελ. 2-όψεων;>.
Να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε με αυτήν τη συσκευή.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πάνω στην ήδη εκτυπωμένη όψη.

Τοποθέτηση Χαρτιού στον Δίσκο Πολλαπλών Χρήσεων

Προσανατολισμός χαρτιού
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, για να τοποθετήσετε το διαθέσιμο χαρτί με τον σωστό προσανατολισμό.
Χαρτί
Προσανατολισμός
A4, B5, A5 (οριζόντια), A6, B6, Legal, Letter, Statement, Executive, Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Government Letter, Government Legal, Australia Foolscap, Foolscap/Folio, 16K, F4A, Indian-Legal, 3" x 5", Ειδικό (οριζόντια), Ελεύθερο μέγεθος (οριζόντια), Ταχυδρομική κάρτα, Καρτ-ποστάλ, Καρτ-ποστάλ 4 σε 1, Φάκελος
A5 (κατακόρυφα), Ειδικό (κατακόρυφα), Ελεύθερο μέγεθος (κατακόρυφα)
1
Ανοίξτε το κάλυμμα.
2
Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού.
3
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού απομακρύνοντάς τους.
Πιέστε το μοχλό απασφάλισης για να σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα έξω.
4
Εισαγάγετε το χαρτί μέσα στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων μέχρι να σταματήσει.
Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω.
Αερίστε καλά τη δεσμίδα χαρτιού και χτυπήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμίσετε τα άκρα της.
Μην υπερβαίνετε τον οδηγό ορίου τοποθέτησης κατά την τοποθέτηση του χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα του χαρτιού δεν υπερβαίνει τον οδηγό ορίου τοποθέτησης (). Η τοποθέτηση πολύ μεγάλης ποσότητας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.
Αν χρησιμοποιείτε φακέλους, ταχυδρομικές κάρτες ή χαρτί με λογότυπο, προσέχετε τον προσανατολισμό τους όταν τα τοποθετείτε στην πηγή χαρτιού.
Τοποθέτηση φακέλων
Τοποθέτηση ταχυδρομικών καρτών
Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού.
5
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τα άκρα του χαρτιού.
Πιέστε το μοχλό απασφάλισης και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα μέσα, μέχρι να ευθυγραμμιστούν προσεκτικά με τις άκρες του χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει σωστά τους οδηγούς χαρτιού στις άκρες του χαρτιού.
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκές χαρτιού.
»
Συνέχεια στην ενότητα Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Κατά την αλλαγή μεγέθους ή τύπου χαρτιού
Εάν τοποθετήσετε διαφορετικό μέγεθος ή τύπο χαρτιού στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τη ρύθμιση. Εάν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το μέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού, η συσκευή δεν θα εκτυπώνει σωστά.
Εκτύπωση στην πίσω όψη ενός ήδη εκτυπωμένου χαρτιού (2η Όψη Σελίδας 2-Όψεων)
Μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί και τοποθετήστε το στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, με την πλευρά προς εκτύπωση προς τα κάτω (η εκτυπωμένη όψη προς τα πάνω). Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και επιλέξτε <Ναι> για <Ενεργοποίηση ρυθμίσ. για 2η όψη της σελ. 2-όψεων;>.
Να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε με αυτήν τη συσκευή.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πάνω στην ήδη εκτυπωμένη όψη.
A14L-00S