Χρήση του Πίνακα Ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη και τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και να χειριστείτε τις λειτουργίες της συσκευής. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η βασική χρήση της οθόνης και των πλήκτρων.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης
Εάν δυσκολεύεστε να διακρίνετε το περιεχόμενο της οθόνης, ρυθμίστε τη φωτεινότητα με χειρισμό του πίνακα ελέγχου.
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Προσβασιμότητα>  <Φωτεινότητα Οπίσθιου Φωτισμού> ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το  ή το
A14L-036