Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Για να εκκινήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), εισαγάγετε τη διεύθυνση ΙΡ της συσκευής σας στο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP που έχει ρυθμιστεί για τη συσκευή πριν να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια. Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP
Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (7654321) για τον χρήστη Administrator. Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) αφού αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη Administrator από τον πίνακα ελέγχου.
<Ρύθμ.> <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Χρηστών> <Διαχείριση Πιστοποίησης> <Καθορίστε Συνθηματικό Διαχειριστή> αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για «Administrator»
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε το συνθηματικό. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Όταν και η συσκευή και ο διακομιστής Active Directory έχουν οριστεί ως συσκευές πιστοποίησης χρήστη (Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης), η ρύθμιση ώρας του διακομιστή Active Directory θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ρύθμιση ώρας της συσκευής.
Χρήση κρυπτογράφησης TLS για επικοινωνία
Όταν θέλετε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) διαμορφώστε το κλειδί και το πιστοποιητικό TLS (Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS), μεταβείτε στη ρύθμιση <Ρυθμίσεις Remote UI> (<Ρυθμίσεις Remote UI>) και ρυθμίστε το <Χρήση TLS> σε <On>, έπειτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.
Σύνδεση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του χρήστη Administrator
Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε τη σύνδεση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του χρήστη Administrator. Ορισμός πολιτικής κωδικών πρόσβασης

Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

1
Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
2
Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο [ENTER] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
Πληκτρολογήστε «http://<τη διεύθυνση IP της συσκευής>/» στο πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης.
Όταν χρησιμοποιείτε διεύθυνση IPv6, εσωκλείστε τη διεύθυνση IP σε αγκύλες ([ ]) (Παράδειγμα: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Εάν δεν ξεκινάει το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στο βήμα 3 αυτής της διαδικασίες, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και πληκτρολογήστε ξανά τη διεύθυνση IP.
Αν εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με ασφάλεια
Μπορεί να εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα αν η επικοινωνία με το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) είναι κρυπτογραφημένη. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με το πιστοποιητικό ή με τις ρυθμίσεις TLS, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης.
3
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Πληκτρολογήστε ένα καταχωρισμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [User Name] και [Password], επιλέξτε τον προορισμό σύνδεσης στο πεδίο [Login Destination], και κάντε κλικ στο [Log In].
Αν εμφανίζεται η επιλογή [Log In (Guest)], οι μη καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ σε αυτό το κουμπί και να συνδεθούν ως γενικοί χρήστες.
Με κάποιες ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας χρήστη, το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) μπορεί να παραλείπει την οθόνη σύνδεσης και να εμφανίζει κατευθείαν την κύρια οθόνη (σελίδα πύλης). Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Αν είναι ενεργοποιημένη ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
4
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Όταν χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να χειριστείτε τη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε το κουμπί του προγράμματος περιήγησης στο Web [Back]. Η σελίδα μπορεί να μην αλλάξει σωστά αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί [Back].

Ρύθμιση του χρονικού ορίου λήξης μετά τη σύνδεση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη σύνδεση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο έως ότου αποσυνδεθεί ο χρήστης.
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] ορίστε το χρονικό όριο λήξης μετά τη σύνδεση [OK]

Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Εμφανίζεται η σελίδα της πύλης που φαίνεται παρακάτω όταν συνδέεστε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Αυτή η ενότητα περιγράφει τα στοιχεία που εμφανίζονται στη σελίδα πύλης και τις βασικές λειτουργίες της.
Κάποια στοιχεία εμφάνισης και κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμα μόνο αν συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή.
Αν χειρίζονται περισσότεροι από ένας χρήστες ταυτόχρονα το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή ο πίνακας ελέγχου της συσκευής χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ισχύει η τελευταία ενέργεια που εκτελέστηκε.

Πληροφορίες συσκευής

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της συσκευής, καθώς και πληροφορίες για σφάλματα, αναλώσιμα, κ.λπ.

Γλώσσα εμφάνισης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

[Log Out]

Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και επιστρέψτε στη σελίδα σύνδεσης.

[E-Mail to System Manager]

Δημιουργήστε ένα μήνυμα e-mail για να στείλετε στον διαχειριστή. Η διεύθυνση e-mail του διαχειριστή μπορεί να οριστεί στη ρύθμιση [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των εργασιών ή να ακυρώσετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα γραφίτη και χαρτιού, κ.λπ. Έλεγχος κατάστασης και αρχείων καταγραφής

[Settings/Registration]

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων σε υπολογιστή ή να τις εισαγάγετε από υπολογιστή στη συσκευή. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον πίνακα ελέγχου είτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να αλλάξετε τις περισσότερες ρυθμίσεις της συσκευής, αλλά κάποιες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

[Basic Tools]

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα έγγραφα.
Απευθείας εκτύπωση χωρίς άνοιγμα αρχείων

[Management Tools]

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές.

[Portal Display Settings]

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κουμπιά [Basic Tools] και [Management Tools] στη σελίδα της πύλης.

Μηνύματα/υποστήριξη

Εμφανίζονται μηνύματα από τον διαχειριστή, καθώς και σύνδεσμοι για πληροφορίες υποστήριξης της συσκευής. Εμφάνιση μηνυμάτων από τον διαχειριστή
Για να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, κάντε κλικ στο .
A14L-066