<Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι χρονικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
<Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Ο καθορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας είναι πολύ σημαντικός. Για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
<Μορφή Ώρας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν η ώρα θα εμφανίζεται σε 24ωρη ή 12ωρη μορφή.
<Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Ορίζοντας αυτήν τη λειτουργία σε <On>, μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στην οθόνη μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
<Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης και αυτόματης επιστροφής της οθόνης στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
<Περιορισμός Χρόνου Αυτόματης Επαναφοράς>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Αν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε <On>, οι γενικοί χρήστες δεν θα μπορούν να ορίσουν τα <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς> και <Λειτουργία μετά από Αυτόματη Επαναφορά>.
<Λειτουργία μετά από Αυτόματη Επαναφορά>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε αν μετά την εκκίνηση της Αυτόματης Επαναφοράς θα εμφανίζεται η προεπιλεγμένη οθόνη που ορίσατε για το <Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίν./Επαν.> στο <Ρυθμίσεις Εμφάνισης> ή η αμέσως προηγούμενη οθόνη.
<Χρόνος Αυτ. Τερματισμού Λειτ/γίας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Με τον Αυτόματο Τερματισμό Λειτουργίας, αν η οθόνη της συσκευής είναι αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την είσοδο της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
<ΕβδομαδιαίοςΠρογρ.Αυτ.Τερματ.Λειτ/γίας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία η συσκευή θα απενεργοποιείται κάθε ημέρα της εβδομάδας. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία, δεν χρειάζεται να απενεργοποιείτε χειροκίνητα τη συσκευή κάθε μέρα.
<Επιτρέπ.Κατ.Αναστ.κατά τη διάρκ.σφάλμ.>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να ορίσετε εάν η συσκευή θα εισέλθει στην κατάσταση Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας όταν έχει προκύψει σφάλμα.
<Χρόνος Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία η συσκευή θα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας αν δεν εκτελούνται εργασίες.
<Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να καθορίσετε το ποσό της ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος) που θα καταναλώνει η συσκευή όταν βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας.
<Ρυθμ. για έξοδο από αναστ. μετά εργ. ΛΨ>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα διατηρείται ο πίνακας ελέγχου σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν λαμβάνεται μια εργασία εκτύπωσης.
<Εβδομαδ. Προγρ. Αυτ.Αναστολής Λειτ/γίας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία η συσκευή θα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας κάθε ημέρα της εβδομάδας.
<Χρονικές Ρυθμ. για Αυτ. Ρύθμιση Τόνων>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματα την αυτόματη προσαρμογή διαβάθμισης σε καθορισμένη ώρα κάθε μέρα.
<Χρον.Ρυθμ. Εξόδου από Αναστολή Λειτ/γίας>
<Ρύθμιση> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα για την ανάκτηση από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
A14L-08J