<Προτιμήσεις>

Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις οθόνης.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι χρονικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Η ενότητα αυτή περιγράφει τις ρυθμίσεις δικτύου.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις USB.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όπως η αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης και η ρύθμιση του χρόνου εμφάνισης των μηνυμάτων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις σχετικά με την ένταση του ήχου.
A14L-08F