Διαμόρφωση Ρυθμίσεων Εκτύπωσης e-mail

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων για τη λήψη και την εκτύπωση e-mail σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη e-mail και τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής για τον καθορισμό των ρυθμίσεων εκτύπωσης των e-mail. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Send]  [Network Settings - E-Mail Settings].
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την εκτύπωση e-mail.
Κατά την πραγματοποίηση Εκτύπωσης e-mail με χρήση του πρωτοκόλλου SMTP
Κατά την πραγματοποίηση εκτύπωσης e-mail από διακομιστή αλληλογραφίας POP
Ορισμός ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
A14L-034